Sosialistisk Venstreparti har levert

Det er i disse dager innbyggerne i Malvik kan få vite hvilke partier som stiller til høstens valg her i Malvik kommune. Malviknytt vil, i tilfeldig rekkefølge, presentere alle valglistene.

Sosialistisk Venstreparti i Malvik, leverte sin liste på Servicetorget den 8. mars. Sosialistisk Venstreparti har tre kumulerte på sin liste, og øverst på listen står partiets ordførerkandidat, Rakel T. Skårslette Trondal.

Rakel T. Skårslette Trondal er fra Saksvik og hun er født i 1974. Nummer to på valglisten til Sosialistisk Venstreparti er Thomas Ulstad. Ulstad bor på Sveberg, og er født i 1973. Den siste kumulerte, er Heidi Steine. Steine er fra Hundhammeren, og hun er født i 1956.

18 ønsker å bli folkevalgt for Sosialistisk Venstreparti

Valglisten til Sosialistisk Venstreparti i Malvik inneholder 18 navn, og den yngste på valglisten er lda-Gulistan Gunes, som er født i 2000, den eldste på listen til Sosialistisk Venstreparti, er Joralf Halgunset som er født i 1937.

Tre av listekandidatene er fra Saksvik, en er fra Sveberg, to er fra Hundhammeren, fire er fra Vikhammer, tre er fra Malvik og fem av kandidatene er fra Hommelvik.

18 er blitt til 17

Malvik kommune har gjennomgått kandidatene fra Sosialistisk Venstreparti, og funnet ut at en av kandidatene  ikke er bosatt i Malvik kommune. Dette er kandidat nummer 9, Ida-Gülistan Günes født i 2000.

Frist for innlevering av listeforslag

Det er valgstyret i Malvik kommune som har ansvaret for behandling og godkjenning av innkomne listeforslag. Frist for innlevering av listeforslag er etter valgloven § 6-1 nr. 1, 31.mars kl. 12:00. Da 31.mars i år er på en søndag, blir denne fristen forskjøvet til mandag 1.april kl. 12:00. Denne fristen er absolutt og listen må ha kommet frem til valgstyret i Malvik innen fristen. Malvik kommune anbefaler personlig innlevering på servicetorget på rådhuset, så snart listene er klare.

Underskrift på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrivere avhenger om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

Valglisten til Sosialistisk Venstreparti er signert av Rakel T. Skårslette Trondal og Arild Øyan.

Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling. Dette gjelder parti som har fått minst 500 stemmer i fylket eller 5000 stemmer i hele landet («Forenklet modell») ved forrige stortingsvalg.

Underskrift av 202 personer med stemmerett i Malvik kommune. Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene i punktet over.

Valgbarhet

Hvem som er valgbar til kommunestyrevalget fremkommer i valgloven § 3-3. Listekandidatene må være folkeregistrert som bosatt i Malvik kommune for å kunne stå på liste til kommunestyrevalget i Malvik. Listekandidatene kan bare stille til valg på ett listeforslag i kommunen. En kandidat kan stå på liste både til fylkestingsvalg og til kommunestyrevalg.

Alle som har stemmerett til kommunestyrevalget i Malvik er også valgbare og pliktig til å ta imot valg. Valgloven § 3-4 styrer rett til å kreve seg fritatt fra kommunestyrevalg: Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

Antall kandidater

Det skal velges 31 kandidater til Malvik kommunestyre. Listeforslaget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 37 kandidater. Av disse kan inntil 6 kandidater gis et stemmetillegg og skal oppføres med store bokstaver først på listeforslaget.

Frist for å kalle tilbake et listeforslag

Et innlevert listeforslag kan kalles tilbake. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest 20. april 2019.

Valgstyrets behandling av listeforslagene

Valgstyret undersøker om listeforslagene og kandidatene på listene oppfyller lovens krav. Når valgstyret krevet det, må forslagsstiller legge fram nødvendig dokumentasjon for å vise at vilkårene er oppfylt.

Hvis det viser seg at en kandidat ikke er valgbar, eller at han/hun blir fritatt, skal kandidaten strykes fra listen. Den tillitsvalgte for listen bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen eller om listen kan suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidater rykker opp.

Etter hvert som listeforslagene kommer inn, legges de ut til ettersyn. Underskriftene på listeforslaget er unntatt offentlighet og skal ikke legges ut, unntak er navn på de tillitsvalgte.

Melding til kandidatene

Valgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag. Samtidig opplyser valgstyret om muligheten for å kunne kreve seg fritatt for valg. Valgstyret fastsetter frist for tilbakemelding.

Godkjente valglister

Innen 1.juni skal valgstyret ha godkjent listene. Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Valgdagen er satt til mandag 9.september 2019.

Kilde: Malvik kommune