Se her hva kommunestyret vedtok mandag

Mandag var de 31 folkevalgte i Malvik kommunestyre samlet til forhandlinger og debatt.

På saklisten stod fem saker og kommunestyret fattet følgende vedtak.

Revidering av forskrift om politivedtekt.

Til forslaget om de nye politivedtektene fremmet Eva Lundemo (H) følgende tilleggsforslag: §2-3 Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet.
Annet: Rådmannen går i dialog med politiet, da med tanke på både behandlingsansvar og utarbeidelse av en gjennomtenkt og god strategi, for en slik registreringsordning.

Lill Harriet Sandaune (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: § 2-3 Tigging Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.

Votering:
Tilleggsforslag fra Sandaune falt med 28 mot 3 stemmer (FrPs representanter).
Tilleggsforslag fra Lundemo falt med 23 mot 8 stemmer (Hs og FrPs representanter).

Innstillingen om at forslag til nye politivedtekter sendes på høring ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer (Hs og FrPs representanter stemte mot).

Du kan lese hele saksfremlegget her. (ekstern lenke)

Opprettelse av stilling som mobbeombud

Et enstemmig kommunestyre vedtok følgende i saken:

1. For å styrke det helhetlige arbeidet mot mobbing beslutter kommunestyret at det lyses ut eksternt en 100% stilling som mobbeombud for en prosjektperiode på 18 mnd.
2. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt miljø i barnehage og grunnskole. Stillingen skal ha en tydelig arbeidsinstruks hvor sentrale oppgaver i stillingen vil være:
– Å støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte.
– Jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte.
– Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging etter at saker er håndtert.
– Stillingen arbeider forebyggende for et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen
3. Stillingen organiseres under PPT. Dette fordi PPT lovmessig allerede har en rolle som uavhengig. PPT sin rolle som uavhengig sakkyndig er fristilt fra økonomi og de er pålagt å alltid legge barnets beste til grunn i alle vurderinger og avgjørelser.
4. Det er i gjeldende budsjett og økonomiplan allerede avsatt midler til en 50% stilling. Kommunestyret ber derfor rådmannen sikre full prosjektfinansiering (for hele prosjektperioden) av denne stillingen i forbindelse med disponeringen av årsoppgjøret for 2018.
5. Mobbeombudets rolle og bidrag dokumenteres godt underveis med tanke på evaluering etter endt prosjektperiode.
6. Eventuell videreføring av stillingen etter prøveperioden må innarbeides i framtidige budsjetter

Finansrapport for 2018

Rådmannen vurdering er at kommunens finansforvaltning skjer innenfor de rammene finansreglementet gir, og at kommunens finansielle posisjon er god.

Et enstemmig kommunestyre vedtok å ta Finansrapporten for 2018 til orientering.

Trondheim Havn IKS – Godkjenning av Indre Fosen kommune som deltakerkommune i Trondheim Havn IKS

1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 4/18 av 11.06.2018 om inntreden av Indre Fosen (tidl Rissa og Leksvik, journ anm) kommune som ny deltakerkommune i Trondheim Havn IKS, godkjennes.
2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2019, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Byvekstavtale

Kommunestyret slutter seg til den vedlagte fremforhandlede Byvekstavtalen, datert 15.3.19, mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Trøndelag fylkeskommune og Staten for perioden 2019 – 2029.
Behandlingen i Kommunestyret 25.mars viser at innstillingen ble vedtatt med 28 stemmer mot 3 stemmer (FrPs representanter).

Du kan lese hele forslaget til Byvekstavtale her. (ekstern lenke)

Neste kommunestyremøte er mandag 29.april hvor blant annet Kommuneplanens Arealdel med forslaget om travbane skal behandles.

Kilde: Malvik kommune