Ja, hva skal vi leve av?

Av: Anna Schärer

Leserinnlegg av Anna Shärer:
Svar til 
Høyres Ingvill Dalseg: Hva skal vi leve av?

Dalseg benytter seg av en retorikk som handler om at alle som er i mot Høyres næringspolitikk eller som stiller krav til næringsvirksomhet, er i mot all næring. Er du ikke med, så er du i mot.

Vi skjønner at Høyre synes det er slitsomt og upraktisk å måtte forholde seg til alle innspill og krav, og at det da er lett å bli litt sarkastisk og motløs. Alle surpompene som er i mot reindrift og vindmøller, vassdragsutbygging, gruvedrift, oljeutvinning, fiskeoppdrett, ja til og med pelsdyroppdrett! Glemte du de festbremsene som ikke vil selge isbiter fra Svartisen?

Men det er altså slik demokratiet fungerer, Dalseg: alle som har interesser av (les: er avhengige av) våre felles ressurser trenger å føle seg trygge på at disse forvaltes på en forsvarlig måte, og på en måte som ivaretar de flestes behov. Og ikke bare i vår egen levetid, men også for framtida. En bedre verden er mulig, men markedet alene vil ikke sørge for dette. Det kan nesten virke som om Dalseg har resignert til et punkt der hun nærmest er villig til at “Norges flotte natur og fredede fuglearter” må ofres for å sikre fremtidig næringsvirksomhet. Friluftsliv og folkehelsa går også ned i samma sluket.

Kanskje har folk begynt å forstå at Høyres næringspolitikk er mest opptatt av å ivareta de som allerede har mer enn de fleste? Kanskje flere kjenner på at det er litt urettferdig, for ikke å si uansvarlig å verne mer om den private næringa enn om naturressursene våre?
Privat næringsvirksomhet som har økonomisk fortjeneste som høyeste mål er udemokratisk, og velferdsprofitørene bryter ned de effektive fellesskapsløsningene. Dessuten tappes offentlig sektor for kompetanse, slik at vi til slutt er prisgitt det private markedet og utlandet når vi skal løse fellesskapets viktigste oppgaver. Rødt mener dette har gått alt for langt, og stiller seg bak alle de som vil verne om velferden og de felles ressursene vi har her til lands.
Om man legger godviljen til, og ser bort fra latterliggjøringa i Dalsegs innlegg, kan man velge å oppfatte hennes innledende spørsmål som en invitasjon til felles rådslag: hva skal vi leve av? Rødt takker for invitasjonen, og har mange gode forslag:

  • Vi vil at Stortinget skal be regjeringen legge fram forslag som åpner for at en andel av oljefondet kan brukes som et nasjonalt grønt industrifond som gjør strategiske investeringer i asidier fra oljebransjen over til områder som energieffektivisering, fornybar energi, kraftforedlende industri, treforedling, maritime næringer og en samferdselssektor med lavere utslipp
  • Vi må investere i bærekraftig og grønn infrastruktur. Norge kan og bør bli et foregangsland innen fornybar energi og biodrivstoff
  • Vi må styrke de regionale utviklingsfondene retta mot eksisterende og ny industri i distriktene. Vi må satse på virksomheter som driver med videreforedling av bioråstoff som hav, jord og skog, og gjennom det sikre arbeidsplasser lokalt
  • Vi må satse på helt eller delvis Norsk eierskap for å holde på industriproduksjon i Norge, og stille med risikokapital for å gjøre kompetanse og kunnskapsutvikling mulig
  • Vi må beholde kraften i Norge freamfor å eksportere den, som et industripolitisk og miljømessig virkemiddel. At norsk energimarked integreres i det europeiske energimarkedet og at flere utenlandskabler er på trappene, vil øke kostnader både for husholdninger og kraftkrevende industri.

Det er ikke mulig med evig vekst på en klode med begrensede ressurser. Jordklodens energiressurser er vårt felleseie, og må forvaltes til fellesskapets beste. Energiressursene i Norge må derfor være under nasjonal, demokratisk kontroll. Norsk velferd sikrer vi verken gjennom å forlenge den miljøødeleggende oljealderen eller å basere oss på inntekter fra oljefondet i framtida. Rødt vil sikre dagens og framtidas velferdssamfunn gjennom en rettferdig omstilling hvor vi satser på framtidsretta og klimavennlig teknologi og industri.

Anna Schärer

Førstekandidat Rødt Malvik