Massedeponi på 500.000 kubikk gir 50 dekar dyrka mark

966
Det er i det rød-stiplede feltet en vil lage massedeponi for 500.000 m3 ren masse. (Illustrasjon fra saksfremlegg)

Grunneier Nils Kvarving på Vikhammer ønsker å benytte et område på ca. 120 daa til oppfylling av rene masser fra byggingen av nye E6.

Etter oppfylling vil området bli satt i stand som dyrka mark. Produksjonsflaten vil bli på ca. 50 daa.

Politikerne i Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging skal behandle forslaget til reguleringsplan torsdag 14.mars.

500.000 kubikk

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for et massedeponi for rene masser på Bjørnstad i Malvik kommune. Etter oppfylling skal området tilbakeføres til LNF-formål (Landbruks-, natur- og friluftsområder) som nydyrkingsareal, med sikte på forbedret arrondering for jordbruksformål.

Planforslaget legger til rette for deponering av rene masser, med et fyllingsvolum på ca. 500.000 m3, innenfor en driftsperiode på 10 år fra igangsettelse av tiltaket med etterbruk til landbruk.

Maks oppfyllingshøyde er kote 167 moh. Helningsgrad på ferdig terreng skal være maks 1:5- 1:7, for å kunne oppnå god landbruksdrift. Deponimassene skal bestå av faste masser i bunnen. Øvre sjikt på 1,5 meter etter setning skal være fri for stein og andre faste gjenstander. Øverste sjikt skal bestå av matjordlag.

Planforslaget vil gi mer dyrkbar jord til gården når området er ferdig opparbeidet. I planforslaget er det satt 10 år til oppfylling av deponiet og det skal være tilbakeført til landbruk senest to år etter at deponiet er ferdig oppfylt.

Vei over dyrkajord

Det vil i anleggsperioden bli etablert en midlertidig anleggsvei over eksisterende dyrkamark opp til deponiet fra E6/Markabygdvegen. Matjord skal fjernes før det igangsettes deponivirksomhet i et sjikt på 30 cm jordbruksjord som tas ut av drift mens deponiet fylles opp (anleggsveier og områder hvor det skal mellomlagres skogsjord).

Etter endt hogst må eksisterende toppjord i skog fjernes og mellomlagres den tiden massedeponiet er i drift. Toppjorda fra skog skal brukes til etablering av nytt jordlag i planområdet.

Det vil være mulig å ta av varierende dybde av toppjorda i skogsområdet – pga varierende dybde til fjell. Det er også synlig stein i en del av området. Når anlegget er ferdigstilt, skal anleggsområdet istandsettes til underliggende formål (landbruk). I anleggsperioden skal dagens traktorveg øst for deponiet utvides til en fullverdig driftsveg, der to lastebiler kan møtes.

Ved anleggsslutt, tilbakeføres den til opprinnelig bredde for traktorveg.

Før anleggsstart skal Øyåsbrubekken legges i rør under deponiet for å hindre erosjon. Ved anleggsslutt etableres nytt åpent bekkeløp for Øyåsbrubekken.

Det skal før anleggsstart etableres et fang- og sedimentasjonsbasseng. Bassenget skal utformes slik at det renser all avrenning fra anleggsområdet/deponiområdet før utslipp til bekk, står det i saksfremlegget politikerne skal behandle 14.mars.

Du kan lese hele forslaget til reguleringsplan her. (ekstern lenke)