Nye politivedtekter vil tillate tigging, men ikke camping

522

Formannskapet skal tirsdag ta stilling til nye politivedtekter for Malvik kommune.

De nye vedtektene skal ut på høring etter at de er behandlet av politikerne i Formannskap og Kommunestyre.

Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt. Det er kommunene som, i samarbeid med politiet, avgjør hvilke bestemmelser fra normalpolitivedtekten som skal tas inn i den enkelte kommunes politivedtekt. Endringene i normalpolitivedtekten gjelder stort sett en språklig gjennomgang og oppdaterte lovhenvisninger.

Orden på offentlig sted

Rådmannen i Malvik går inn for at en ny bestemmelse som gjelder kjøring, camping i parker, grøntarealer og friområder og lignende blir tatt inn i den lokale politivedtekten. Denne åpner for regulering av telting, camping, kjøring og parkering på disse områdene. Slik aktivitet vil da være forbudt i området, med mindre det går fram av skilting at det er tillatt.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Dette er en bestemmelse som ofte er stadfestet i vedtektene i andre kommuner. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av musikk og feststøy.

Det kan likevel fremdeles søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.

Rådmannen mener det er hensiktsmessig å ta inn denne bestemmelsen i vedtektene. Det foreslås videre en bestemmelse hvor kommunen via skilting kan forby uønskede aktiviteter. Dette ut fra hensynet til ro og orden, samt å hindre at allmennheten kvier seg for å bruke slike offentlige steder på grunn av forsøpling eller følt utrygghet.

Ikke tiggerforbud

Rådmannen skriver at det ikke er registrert politiske signaler om at det ønskes et tiggerforbud i kommunen. Et orienteringsbrev om endring i politiloven som åpnet opp for at kommunene gjennom politivedtektene kunne forby tigging, ble referert i kommunestyret 01.09.2014.

Selv om det ikke vedtas noe tiggerforbud, vil politiet fremdeles kunne slå ned på brysom opptreden og andre handlinger som bryter med norsk lov.

Høring

Forslaget til politivedtekt ble den 1. februar 2019 oversendt lensmannen i Værnesregionen til uttalelse. De svarte den 13. februar at de ikke har noen merknader til forslaget.

Etter kommunestyrets behandling av denne saken, vil forslaget bli oversendt politiet for formell høring. Ved siden av politiet, vil næringsforeningen, sektorene oppvekst og kultur, omsorg, areal og samfunnsplanlegging, eiendom, eldrerådet og ungdomsrådet, være aktuelle høringsinstanser. Denne listen er ikke uttømmende, og andre instanser kan bli føyd til under prosessen.