«Høvelmestertunet» i fem etasjer

Høvelmestertunet, fasade i krysset Malvikvegen/Øyavegen. (Illustrasjon: Norconsult

Øyavegen utbygging AS har søkt Malvik kommune om dispensasjon fra gjeldende sentrumsplan for Hommelvik, i forbindelse med utbyggingen av Øyavegen 2-10.

Der ønsker de å bygge boligblokker i tun med tilsammen 60 leiligheter fordelt på fire blokker i tun med parkeringskjeller.

Tunet åpner opp mot fjorden og innkjøring til eiendommen er planlagt fra sør.

Nå har utbygger søkt kommunen om dispensasjon fra følgende bestemmelser i gjeldende reguleringsplan (sentrumsplanen. journ.anm)

Parkering

Det er krav om 1,4 P-plasser for boliger over 50 m2 og 1 P-plass for bolig inntil 50 m2. Utbygger søker om dispensasjon til å bygge 1 P-plass pr leilighet. Prosjektet har 53 leiligheter over 50 m2 og 7 leiligheter under 50 m2.

Fasade

Det er ikke tillatt å bygge balkonger og svalgangsløsninger mot Malvikvegen i gjeldende reguleringsplan. Utbyggeren søker om dispensasjon til å få bygge balkonger mot Malvikvegen.

Utnyttelsesgrad

I gjeldende sentrumsplan er det tillatt 35% bebygd areal med 9 meter gesimshøyde og 11 meter mønehøyde. Utbygger ønsker å øke til 43% bebygd areal og søker om å bygge inntrukket 4.etasje mot Malvikvegen og inntrukket 5.etasje mot Øyavegen.

Høvlmestertunet

Prosjektet ligger utenfor den delen av Hommelvik som er definert i sentrumsplanen som «sentrumskjerne».

Utbyggerne ønsker også å legge bygningene utenfor den vedtatte byggelinjen mot Malvikvegen, noe som de hevder vil gi et mer støyskjermet uteoppholdsareal på solsiden av bygningene.

Høvelmestertunet mot Malvikvegen (illustrasjon: Norconsult)