Søker om klimatiltak: Sykkelparkering, Matsvinn og kartlegging av bever

Kommuner og fylkeskommuner har sendt inn til sammen 574 søknader til Miljødirektoratet om støtte til klimatiltak i kommunene.

Samlet søkesum var 577 millioner. Dette er 221 flere søknader enn i 2018, og søkesummen har økt med 259 millioner kroner fra 2018.

Malvik kommune har søkt om tilskudd til tre prosjekter i denne runden. Samlet søknadssum er 1.183.000,- kr, som er 50% av den totale kostnaden for prosjektene.

Dette har Malvik kommune søkt om:

1. Sykkelparkering ved Hommelvik stasjon

Malvik kommune har et kollektivknutepunkt i Hommelvik med jernbanestasjon og bussholdeplass i umiddelbar nærhet til hverandre. Kommunen ønsker å sette opp et sykkelhotell ved jernbanestasjonen. Bane Nor har gitt positive signaler til et samarbeid hvor kommunen plasserer ut en containerløsning med låsbart sykkelhotell.

Å erstatte bilkjøring med sykling, vil gi bedre folkehelse. Det vil også redusere lokal forurensning og støy, gi mindre veislitasje og frigjøre arealer som i dag brukes til bilparkering i Trondheim og Stjørdal, er et av argumentene Malvik kommune bruker i søknaden.

En abonnementsløsning med låsfunksjon vil gjøre det mulig å logge bruken av sykkelhotellet og vil gjøre det mulig å fange opp effekten av tiltaket.

Det er beregnet en container med plass for inntil 20 sykler.
Kostnaden på containeren er 490.000,-, grunnarbeid ca 80.000,- og fremføring av strøm ca 40.000,-

Planen er at kommunen kjøper og eier sykkelhotellet, utfører nødvendig grunnarbeider og sørger for tilførsel av strøm, mens Bane Nor stiller sitt areal til rådighet og drifter sykkelhotellet. Det kan vurderes å overdra sykkelhotellet vederlagsfritt til Bane Nor når løsningen er prøvd ut en periode.

Malvik kommune vil stå som eier mens Bane Nor tar ansvar for å drifte sykkelhotellet. Drifting inkluderer løsning for betaling og låsing, samt renhold og ettersyn.

Bestilling av løsning og grunnarbeider starter så snart tilsagn om støtte foreligger. På grunn av antydet leveringstid på 3‐4 måneder, antar en at løsningen kan være på plass i desember 2019.

Tiltaket er ikke tatt inn i budsjett eller økonomiplan, og kostnaden vil være for stor til at det blir gjennomført av kommunen alene. Bane Nor vil ikke være med i finansieringen av tiltaket.

2. Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd

Det serveres i dag mat ved ni postkjøkken. Middag leveres kok‐server fra ekstern leverandør daglig og serveres på postkjøkken.

Ved postkjøkken tilberedes og serveres frokost, lunsj, ettermiddagskaffe og kveldsmat daglig. I dag betjenes postkjøkken av avdelingspersonale fra ni enheter. De har i hovedsak helsefaglig utdanning, helsefagarbeider, sykepleier og vernepleier.

Kommunen ønsker at færre ansatte skal betjene postkjøkken og at deres kompetanse innen matfaget skal styrkes.

Gjennom styrking av kompetanse innen matfag på postkjøkken ønsker vi å få økt fokus på reduksjon av matsvinn. Dette handler om kompetanse på bestilling, på vurdering av menge og forbruk, på tilbereding av mat, oppbevaring av mat og bruk av matrester.

Det må også være kompetanse på ernæring og spesialkost. Ved å kvalitetssikre tiltakskjeden fra innkjøp til servering vil det bli redusert matsvinn og klimagassutslipp

Ved bruk av utslippsfaktor for klimagassutslipp på 2,875 kg CO2 pr kg kastet mat, vil en med 42 kg gjennomsnittlig kastet spiselig mat komme fram til følgende: 42 kg mat X 2,875 kg CO2 = 120,75 kg CO2 ekvivalenter pr person i året, skriver Malvik kommune i sin søknad til Miljødirektoratet.

3. Kartlegging av bever

Malvik kommune har også søkt om midler til å kartlegge bestanden av bever i Malvik kommune.

Dette for å ha nødvendig kunnskap for å sikre bærekraftig forvaltning og kunnskap til å vurdere om det er grunnlag for å åpne for jakt.

Samlet kostnad vil være på kr 66.000,- og det er søkt Miljødirektoratet for halvparten av kostnaden. I søknaden fremgår det at kommunen vil finansiere ca. 50 % av kostnaden med kommunale viltfondsmidler.

Søknadsfristen var 15. februar 2019. Søkere kan forvente svar senest i løpet av juni.