Matz søker permisjon fra politikken

1391

Lokalpolitikeren Matz Ulstad (AP) har søkt om permisjon fra sine politiske verv i Malvik kommune.

-Første februar ble jeg konstituert som rektor ved Sveberg skole, og det innebærer at jeg vil fungere som rektor ved skolen frem til ny rektor er tilsatt. Som enhetsleder blir man naturlig trukket inn på et overordnet ledelsesnivå i kommunen, og det vil raskt kunne oppstå spørsmål om habilitet, skriver Matz Ulstad i sin søknad til Malvikordføreren.

-Inhabilitetsregelen i kommuneloven § 40 slår fast dette om inhabilitet; «ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak», skriver han.

-Jeg viser videre til jussprofessor Jan F. Bernt som i «Kommunal Rapport», 9.11.2015, uttaler følgende: «Den som har vært med og diskutert en sak i en slik ledergruppe, vil bli inhabil også om dette ikke angår vedkommendes eget saksområde. Det kan tale for at det ikke er hensiktsmessig å kombinere et slikt tilsetningsforhold med verv som folkevalgt»

-For å kunne utføre jobben som rektor på en best mulig måte, og for å unngå habilitetsspørsmål, søker jeg derfor om permisjon fra mine politiske verv i Malvik kommune i perioden frem til rektor er tilsatt i stillingen, skriver Matz Ulstad i sin begrunnelse for permisjonssøknaden.

Søknadsfristen for rektorstillingen ved Sveberg skole er 11.februar og søkerlisten vil være offentlig.