To menn dømt for bedrageri mot NAV

968

Den 20. desember, ble to menn fra Malvik dømt i Sør-Trøndelag Tingrett. Begge to er dømt for å ha unnlatt å opplyse rett antall timer på elektronisk utfylte meldekort til NAV.

60 dager i fengsel

En mann, på snart 60 år, er dømt for å med forsett å ha skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha brukt uriktig eller ufullstendig opplysning, endret data eller datasystem, disponert over et kredittkort eller debetkort som tilhørte en annen, eller på annen måte uberettiget påvirket resultatet av en automatisert databehandling, og derved voldt tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade, eller det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid.

Mannen, som skal være enslig og uføretrygdet har i perioden 01.juli 2016 til 09. mai 2017 unnlatt å opplyse på elektronisk utfylte meldekort til NAV alle timer han hadde arbeidet hos et entreprenørfirma. Meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av arbeidsavklaringspenger med kr. 207 194.
I tillegg til grovt bedrageri overfor Nav med kr 207 194 er mannen dømt for ett bedrageri overfor Nav på kr 51 050, samt to tilfeller av uriktig forklaring til Nav.

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten, og har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelser fra Nav med vedlegg av de aktuelle meldekortene. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til fengsel i 60 dager. Fradraget for uforbeholden tilståelse utgjør fengsel i 30 dager.

Siktede ble dømt i samsvar med siktelsen, og straffen ble satt til fengsel i 60 dager.

Siktede har en alvorlig kreftsykdom, med dårlig prognose. Retten legger til grunn at sykdommen har liten betydning som et moment ved utmålingen av straff, men får derimot full tyngde ved vurderingen av om siktede er soningsdyktig. Siktede ønsker å få elektronisk fotlenkesoning, og det er opp til kriminalomsorgen å bestemme dette. Men retten anbefaler sterkt at han får tilbud om det.

45 timer samfunnsstraff

En familiefar, i midten av 40 årene, er dømt for å med forsett ha skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha brukt uriktig eller ufullstendig opplysning, endret data eller datasystem, disponert over et kredittkort eller debetkort som tilhørte en annen, eller på annen måte uberettiget påvirket resultatet av en automatisert databehandling, og derved voldt tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade.

Mannen, som er gift og har to barn, er dømt for å i  perioden 20. mars 2017 til 20. august 2017 unnlatt å opplyse på elektroniske utfylte meldekort til NAV alle timer han hadde mottatt lønn for. Mannen opplyste ovenfor NAV, på de elektroniske meldekortene et uriktig antall timer som han hadde arbeidet, som var dokumentasjonen/beregningsgrunnlaget for å få utbetalt dagpenger. Dette medførte at den elektroniske beregningen av hvor mye han skulle ha i dagpenger ble påvirket, slik at han fikk utbetalt kr. 122.550,- for mye.

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse fra Nav med vedlegg av de aktuelle meldekortene På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

Mannen ble dømt for grovt bedrageri overfor Nav med kr 122 550 og falsk forklaring til offentlig myndighet, og påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til ubetinget fengsel i 30 dager.
Retten utmålte straff for begge forholdene, og siktedes uforbeholdne tilståelse ble tillagt vekt i formildende retning. Siktede fikk varsel om feilutbetalte dagpenger i brev av 27.11.2017. Saksbehandlingstiden skal regnes fra dette tidspunkt, og ikke fra anmeldelsen som kom i juni 2018.

Retten kom etter en samlet vurdering frem til at det var forsvarlig å idømme mannen samfunnsstraff. Samfunnsstraffen ble satt til 45 timer med, en gjennomføringstid på 120 dager, og den subsidiære fengselsstraffen bla satt til 30 dager.