Viktig med en bærekraftig økonomi

692
SAmstemte. (f.v.) Rakel Trondal (SV), Knut Svisdal (MDG), Ingrid Aune (AP) og Ole Herman Sveian (SP)

Malvik kommunestyre behandler mandag Handlings- og økonomiplan 2019-2022, med budsjett for 2019 for Malvik kommune.

I den forbindelse presenterte de i det rødgrønne flertallet sitt forslag til budsjett, handlings- og økonomiplan for pressen, før mandagens kommunestyre.

Kommunestyret kan du se direkte her. (ekstern lenke)

Ordfører Ingrid Aune (AP) orienterte om forslaget som er basert på Malvikerklæringen som de fire partiene, AP, SV, SP og MDG inngikk i 2015.

– Det er et helt annet utgangspunkt nå enn vi hadde da vår styringsperiode startet i 2015 med nesten 30 millioner i underskudd. Dette har vi nå greid å snu og Malvik kommune har en solid og forutsigbar økonomi.

– Nå er det bare ett punkt i erklæringen vi ikke har greid å fullføre, resten har vi kvittert ut med unntak av livssynsnøytraltseremonirom. Dette på grunn av at den statlige finansieringa har falt bort, forklarte ordføreren.

Vil ha flere betalingsterminer

Heltid/deltid, ny Vikhammer ungdomskole og barnehage, flere lærere, ny Saksvik skole og flere lærlinger er noen av satsingsområdene de rødgrønne går inn for i budsjett og økonomiplan.

De rødgrønne ber også om at det blir flere innbetalingsterminer for e-skatt og kommunale avgifter

Kommunestyret ber rådmannen om å se på ulike løsninger for å legge til rette for at innbyggerne kan innbetale eiendomsskatt og kommunale avgifter over flere terminer, og ber om å få saken tilbake til formannskap innen 1. tertial 2019.

Snuoperasjon

– Vi har på mange måter lykkes med en snuoperasjon hvor budsjettprosessen styres etter de vedtatte økonomiplanene, forklarer Ole Herman Sveian (SP).

– Det ligger en langsiktighet i at rådmannen legger fram forslag til budsjett i forhold til de føringer vi har lagt i plandokumentene. Vi mener rådmannen med årets budsjett og økonomiplan har tatt de fleste av styringssignalene fra tidligere vedtak og at det framlagte budsjettet som sådan reflekterer godt de utfordringer og muligheter som kan løses innenfor de økonomiske rammene vi har Malvik kommune.

Forslaget

De rødgrønne har til mandagens møte fremmet følgende punkter i sitt budsjettforslag.

Heltidskultur og kvalitet i eldreomsorgen og øvrige tjenester

Kommunestyret fastsetter en målsetning om å øke andelen hele faste stillinger opp til 67% i løpet av økonomiplanperioden. Arbeidet med å skape heltidskultur innenfor virksomhetene i Malvik kommune, og da spesielt innenfor helse og omsorg, er viktig og framtidsrettet. Kommunestyret anser dette som en høyt prioritert oppgave, og et sentralt tiltak for å skape kvalitet i eldreomsorgen.

Rådmannen har redegjort for at også andre insitament enn de rent økonomiske vil være viktig for å lykkes med dette arbeidet. Det er viktig at Rådmannen i dette arbeidet gjør en totalvurdering av behovet for, og muligheten til, bruk av eksterne miljø og støtteordninger kommunen kan samspille med for å oppnå målet. Kommunestyret ber fortsatt rådmannen vurdere mulige tiltak, herunder også økt grunnbemanning, mot budsjettet for 2019 for å gjøre de nødvendige prioriteringer for å få raskere framgang i arbeidet innenfor kommunestyreperioden, med å nå det fastsatte målet på 67% heltidsandel innen økonomiplanens utløp i 2022.

Kommunestyret konstaterer med glede den radikale nedgangen i sykefraværet i Malvik kommune. Malvik kommune har i gjeldende IA-avtale mål om at gjennomsnittlig sykefravær ikke skal overstige 8 prosent. Med siste års nedgang i sykefraværet merker kommunestyret seg at dette kan gi grunnlag for ytterligere reduksjon av måltallet, og ser frem til å bli orientert om resultatet fra det partssammensatte arbeidet.

Ny Vikhammer ungdomsskole

Kommunestyret vil poengtere at det er en prioritert oppgave for rådmannen å sikre framdrift i arbeidet med å bygge ny Vikhammer ungdomsskole, slik at vedtak om oppstart av prosjektet kan gjøres innen utgangen av 1. halvår 2019.

 Flere lærere i Malvikskolen fra 2019

Statsbudsjettet gir stramme rammer for kommunens handlingsrom til å styrke velferdstjenestene til innbyggerne i Malvik. Forhandlingene i statsbudsjettet legger imidlertid opp til at kuttet for ressurskrevende brukere skal reverseres. Rådmannen har allerede innarbeidet kuttet på 800 000kr i sitt forslag til budsjett og funnet inndekning for dette. Formannskapet ber rådmannen se på muligheten for å bruke eventuelt økt handlingsrom Malvik kommune får av det endelige statsbudsjettet til å styrke Malvikskolen med ekstra lærerressurser gjennom budsjettåret 2019.

Kommunestyret ønsker en utvikling der kommunen over tid styrker voksentettheten innenfor skoler og barnehager i Malvik på en bærekraftig måte. Kommunestyret ber derfor om at rådmannen prioriterer dette høyt ved fordeling av nye tiltak innenfor driftsrammen fra og med 2020.

Flere lærlinger

Kommunestyret mener antall lærlingestillinger i kommunen må økes i løpet av økonomiplanperioden. Kommunestyret vedtar at Malvik kommune øker antall lærlingestillinger fra 18 til 21 innen utgangen av økonomiplanperioden, slik at kommunen har minst 1,5 lærlinger per 1000 innbyggere.

Saksvik skole

Kommunestyret ber rådmannen starte forprosjektering av mulig utbygging ved Saksvik skole i løpet av 2019. En slik forprosjektering må følge rådmannens anbefalinger, jf. OS 1/18 i utvalg for oppvekst og kultur, om en helhetlig utbygging av skoleanlegget. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til finansiering av dette tiltaket i forbindelse med årsoppgjør for 2018.

Nye Vikhammer barnehage

Kommunestyret ber om at det i videre planlegging av ny barnehage på Vikhammer utredes mulighet for å bygge barnehagen med parkeringskjeller, sykkelhotell og varehub. Begrunnelsen for dette er å tilrettelegge for at folk enkelt kan pendle videre med kollektivreisemidler eller som myke trafikanter. Kommunestyret ber rådmannen undersøke muligheten for å gjøre dette til et pilotprosjekt som det kan hentes tilskuddsmidler til.

Ytre Malvik Samfunnshus

Høyttalerne på ytre Malvik samfunnshus henger slik at de blir for lave til å kunne brukes når scenen bygges ut, og de står fysisk i veien for full utnyttelse av den utbygde scenen. Dette fører til at lag og foreninger får en merutgift, fordi de må leie inne egne høyttalere til forestillinger. Kommunestyret ber rådmannen om å gjøre et kostnadsoverslag og fremme en sak for utvalg for oppvekst og kultur om dette innen mai 2019.

Vedlikehold av bygg i fellesskapets eie

Kommunestyret er opptatt av at kommunen har et nivå på vedlikeholdet som opprettholder verdi og kvalitet på den kommunale bygningsmassen. Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2020 finne riktig rammenivå for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Det må i tillegg lages en plan for innhenting av vedlikeholdsetterslepet.

Flere innbetalingsterminer for e-skatt og kommunale avgifter

Kommunestyret ber rådmannen om å se på ulike løsninger for å legge til rette for at innbyggerne kan innbetale eiendomsskatt og kommunale avgifter over flere terminer, og ber om å få saken tilbake til formannskap innen 1. tertial 2019.

Motarbeide regjeringens usosiale kutt til forsørgere og enslige forsørgere som mottar sosialhjelp

I dag følger vi statens anbefalte praksis der barnetrygd regnes som inntekt og dermed gir fratrekk når sosialhjelp utmåles. Dette synes det rødgrønne flertallet er usosialt og rammer de som har minst.

Kommunestyret ber rådmannen om å se på mulighetene for å redusere fratrekket i sosialhjelp for forsørgere og enslige forsørgere som mottar sosialhjelp. Kommunestyret ber om å få saken tilbake til formannskapet innen 1. tertial 2019.

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det er mulig å gradvis fjerne den negative virkningen for forsørgere og enslige forsørgere som mottar sosialhjelp innen utløpet av økonomiplanperioden i 2022.

  • Kommunestyret i Malvik har møte mandag 10.desember fra klokken 10:00.