Vil skape liv i sentrum

Illustrasjon: Malvik kommune

Rådmannen i Malvik, Carl-Jakob Midttun, har presentert et prosjekt for å utvikle sentrumskjernen i Hommelvik for politikerne i Formannskapet og ber nå om at det bevilges en trekvart million til en konkret mulighetsstudie.

Målet er å skape et levende sentrum i Hommelvik, legge til rette for aktivitet og å skape gode møteplasser. Mer folk i sentrum, vil gi mer liv.

– Prosjektet er tuftet på tidligere politiske vedtak om utredning rundt avhending av kommunale eiendommer i sentrum. Vi har også vært i kontakt med et konsulentselskap som har vurdert behov og muligheter for Hommelvik sentrum generelt og kommunen eiendommer spesielt, forteller Carl-Jakob Midttun.

Midttun sier at sentrumsplanen for Hommelvik er et godt utgangspunkt men at mindre justeringer av planen kan vise seg å bli nødvendig.

– Malvik kommune som har store eiendommer i sentrum kan nå gå foran å være motoren i utviklingen av sentrumskjernen i Hommelvik. Det er det mange kommuner som ikke kan. Det gir oss muligheter, sier Midttun.

Tre steg

Nå tar han til orde for å sette igang en mulighetsstudie i et prosjekt og ber de folkevalgte om å bevilge 750.000,- i neste års budsjett.

– Vi har en helt unik mulighet til å tenke helhetlig i Hommelvik over tre trinn, om vi kan kalle de det.

– Først er «Bytorget», som blir det innerste rommet rund dagens Rådhus. Så har vi «Knutepunktet» som er rundt jernbanestasjonen og til slutt «Strandtorget» med Stasjonsfjæra og fjorden, sier Midttun og viser illustrasjonene som er laget. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Malvik kommune

Bakteppet

En annen, men viktig, sideeffekt, er å få samlet den kommunale administrasjonen som i dag er spredd over fem ulike bygninger. Rådhuset, Herredshuset (rådhus 2), Coop-bygget, gamle skoletomta (rådhus 3) og Motrøtunet (kultur).

– Å få samlet administrasjonen vil jo forenkle mye både for kommunen og publikum, sier Carl-Jakob Midttun.

– Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål knyttet til Bane NOR og arealbehovet de vil få i Hommelvik for framtiden. Sentrale områder i sentrum båndlegges av jernbanen, men nå har det kommet et forslag til kommunedelplan som skal behandles i ARESAM på slutten denne måneden.

Midttun sier i sin presentasjon til Formannskapet at beliggenhet tilsier gode forutsetninger for vekst og lister opp en rekke med fordeler med kommunesenteret:

Nærhet til stort arbeidsmarked.

Gode kommunikasjonsmuligheter.

Nært naturen – nært «alt».

God kollektivdekning og potensial for økt frekvens.

Flott kulturmiljø tett inntil sentrum.

Et tettsted som er «godt definert i landskap og terreng».

Ønsket om mer aktivitet i sentrumskjernen er godt forankret.

– Jernbanen danner en kraftig barrière mot sjøen og gir noen utfordringer, men også muligheter.

Aksen mot sjøen

– Det er her man bør konsentrere innsatsen og lokalisere funksjoner og aktiviteter som genererer et levende og attraktivt sentrumsområde, sier Midttun.

Konseptet han har lagt fram bygger på vedtatt sentrumsplan, men viser muligheten for å koble dagens sentrum og fjorden sammen på en mer direkte måte, sammenliknet med i sentrumsplanen der koblingen mellom by og fjord går via undergang/kulvert lenger øst.

– En bru, sammenliknet med en kulvert, vil i mye større grad kunne utformes på en måte som bidrar til byromskvaliteter, sier han, men at det må være en stegvis framdrift.

– Vi får ikke gjort alt på en gang. Vi har flere interessenter i området, som vi må ha god dialog med fremover, forteller han. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Malvik kommune

Byvekstavtale

Første steg vil være å utvikle torget og bygningsmassen i dagens sentrum, med kobling mot stasjonen. Viktig å vise intensjoner og få Bane NOR til å forstå potensialet.

– Vi kan bygge en midlertidig bro som gjør at strandområdet kan utnyttes og brukes i påvente av at Bane NOR avklarer hva de vil med arealene rundt stasjonen, sier Carl-Jakob Midttun.

– Vi er også midt oppe i Byvekstforhandlinger sammen med tre andre kommuner, fylkeskommunen og staten, hvor det med kollektivknutepunkt er en viktig da de fleste som bor i området jobber i nabokommunene. Her vil det å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport og en felles parkeringspolitikk være sentrale tema, forteller Midttun.

En ide er å tilrettelegge en midlertidig strandpark med aktivitetsområder og bademuligheter, det er både raskt og billig.

Første delmål for sentrum blir et nytt bytorg og sentrumsutbygging med direkte tilgang via stasjonen til midlertidig tilrettelagt strandpark. Deretter må man etablere en permanent bro og utvikle området på sjøsiden, står det i rådmannens presentasjon.

Konkret har dette ført til at det foreslåes å prioritere 750.000 kroner til en konkret mulighetsstudie for utvikling av kommunens eiendommer i sentrumskjernen.

Studien vil inkludere eventuell samlokalisering av administrasjon og ende opp i en politisk sak om videre framdrift og en nærmere vurdering av økonomien i prosjektet.

Budsjettet for 2019 behandles av kommunestyret 10. desember.

Illustrasjon: Malvik kommune