Deler ut Kultur- og Frivillighetspris

545

Formannskapet i Malvik møtes i dag og en av sakene de skal behandle er utdeling av kommunens Kulturpris og Frivillighetspris.

Det er knyttet stor spenning til til prisutdelingen og saksbehandlingen er unntatt offentlighet.

Publikum og råd

Innbyggerne kan sende inn forslag på kandidater og i følge §3 i statutter for kulturpris er det virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd, som innstiller forslag til pris med begrunnelse. De kan også fremme egne kandidater, innen den ordinære fristen.

Det samme prinsippet gjelder for frivillighetsprisen der virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd, Malvik kulturråd, Malvik eldreråd og Malvik ungdomsråd innstiller forslag til frivillighetspris med begrunnelse. De kan også fremme egne kandidater, innen den ordinære fristen.

Tre møter – ett lag

Formannskapet skal forøvrig ta stilling til 15 saker, samt at de skal behandle saker som klagenemnd og administrasjonsutvalg.

På dagsorden står:

 • Forslag til betalingsregulativ for tjenester innen helse og velferd gjeldende fra 1.1.2019
 • Betalingssatser for oppvekst og kultur 2019
 • Gebyrregulativ – FDV Kommunalteknikk
 • Ombygging til ressursbase ved Sveberg skole for elever med behov for ekstra tilpasset opplæringstilbud
 • Forslag til gebyrregulativ 2019 – arealplaner, byggesaker, landbruk, miljø, kart og oppmåling
 • Handlings- og økonomiplan 2019-2022, med budsjett for 2019
 • Nye mål for Miljøpakken
 • Finansrapport 2. tertial
 • Interkommunal avtale om akuttberedskap i barnevernet
 • Idrett og friluftsliv i Malvik – Temaplan 2019
 • Prioritering av spillemidler 2019
 • Delegering av myndighet etter alkoholloven
 • Utfasing av mineralolje til oppvarming
 • Malvik kommunes Frivillighetspris (Unntatt offentlighet)
 • Malvik kommunes Kulturpris (Unntatt offentlighet)
 • Møteplan politiske utvalg vår 2019

Rådmannen skal orientere de lokale politikerne om sentrumskjernen i Hommelvik.

I Administrasjonsutvalget er det to saker til behandling:

 • Sykefraværsstatistikk tom. september 2018
 • Heltidskultur – status per 31. oktober 2018