Informasjonsmøte om dobbeltsporplanene

699

Torsdag 22.november inviterer Bane NOR til et informasjonsmøte om kommunedelplan for dobbeltspor på jernbanestrekningen Leangen – Hommelvik. Møtet holdes i Folkets hus på Ranheim.

Status og fremdrift

Informasjonsmøtet holdes i forbindelse med at Bane NOR har sendt forslag til kommunedelplan til kommunene Trondheim og Malvik for behandling. Representantene fra Bane NOR vil blant annet orientere som status og videre fremdrift i arbeidet med planleggingen av nytt dobbeltspor.

Hensikten med kommunedelplanen er å sette av areal til ny dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Hommelvik. Det er utredet fire alternative traseer, inkludert planforslaget. Planforslaget vil avklare plassering av dobbeltsporet og frigi de andre traseene som har vært aktuelle fram til nå.

Kommunedelplanen båndlegger arealene/ forbyr tiltak som kan være til hinder for planlegging og utbygging av dobbeltspor fram til ny detaljplan blir utarbeidet. Alle byggetiltak innenfor båndleggingssonen skal oversendes Bane NOR for uttalelse. De vil avgjøre hvilke tiltak som kan tillates og ikke. Med unntak av de restriksjoner som følger av båndleggingen, vil gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner innenfor planområdet fremdeles gjelde.

Kommunedelplanen vil danne grunnlag for detaljregulering av trase. Den vil også legge til rette for en opprustning av prioriterte stasjoner på strekningen, for å tilrettelegge for effektive knutepunkt for kollektivtrafikken. Arbeidet med detaljregulering er ikke startet opp, og det vil bli en egen prosess rundt dette når kommundelplanen er vedtatt.

Se her for mer informasjon om dobbeltspor Trondheim – Stjørdal(ekstern lenke)

Planprosessen i Malvik

Kommunedelplanen skal 1.gangsbehandles av utvalg for areal og samfunnsplanlegging 29.november 2018. Blir det vedtatt, legges den da ut på høring, skriver Malvik kommune på sine nettsider.