Kommunen holder ikke ord i Dalabakken

Malvik kommune omtaler prosjektet med tryggere skoleveg i Dalabakkan som et prestisjeprosjekt.

Det synes en av beboerne, Jostein Hammer, er en stor overdrivelse.

– Malvik kommune oppfyller ikke de lovnader de har gitt oss. Dette gjelder flere forhold, men særlig er jeg opptatt av å få en fungerende inn- og utkjørsel fra gårdsplassen som avtalt for et halvt år siden, sier Jostein Hammer.

Han ser nå at vegbanen blir 30-40 cm høyere enn først beskrevet, noe som vil gi en utfordrende adkomst til Hammers eiendom. (Les Malvik kommunes tilsvar nederst i saken)

– Jeg har henvendt meg til kommunen med spørsmål om dette flere ganger. Blir høyden på vegen sånn som det ser ut nå kommer jeg meg sannsynligvis ikke inn og ut av gårdsplassen, sier en frustrert Jostein Hammer. (Saken fortsetter under bildet)

MYE HØYERE: Her viser Jostein Hammer at vegen blir vesentlig mye høyere enn hva som var planen i april. (bildet til høyre)
– Vi har i avtale med Malvik kommune fra mai i år gått med på at inn- og utkjørselen kunne flyttes tre meter, nå er den flyttet det dobbelte, eller mer. Uten at jeg har fått beskjed eller spørsmål om det er greit. Der inn- og utkjørselen nå kommer skulle søppeldunkene stå.
– Dessuten vil snø og vann havne på gårdsplassen her, i og med at grøfta som tidligere gikk mellom eiendommen og vegen nå er fylt igjen.
– Hvorfor svarer ikke Malvik kommune på spørsmålene og hvordan det kan ha gått til at en avtale fra mai har endret seg på seks måneder, undres Jostein Hammer.
– Jeg tror det er på tide at de folkevalgte, lokalpolitikerne i kommunestyret, nemnder og utvalg tar seg en tur til Dalabakkan og tar prosjektet nærmere i øyesyn. (Saken fortsetter under bildet)
Utkjørselen kommer mye lengre ned i bakken enn avtalt.

Prosjektet har kostet Malvik kommune nesten 39 millioner kroner (inkl. mva) og da er ikke utvidelsen av prosjektet medregnet.

Malvik kommune svarer: – Vil invitere til dialog  

Malvik kommune har blitt forelagt Jostein Hammer sine synspunkter og virksomhetsleder i ARESAM, Frank Johansen, skriver følgende i en e-post til Malviknytt:

– Torsdag 8. november hadde vi et informasjonsmøte for alle beboerne som er berørt av prosjektet i Dalabakkan. I etterkant av dette møtet er det lagt ut oppsummering og informasjon om oppfølgingspunkter på kommunens hjemmeside, skriver Johansen.

– Malvik kommune har tydelig erkjent at vi både kan og skal bli bedre på dialog når det avdekkes forhold som påvirker en eller flere eiendommer.

– Når det gjelder den prosjekterte veihevingen, ser vi at den berører flere. Vi beklager sterkt at dette ikke ble kommunisert tydeligere og tidligere.

– Siden dette ikke ble kommunisert før sent i prosjektet, fikk vi dessverre ikke etablert god nok dialog med de berørte. Dette følger vi nå opp så godt vi kan, svarer virksomhetslederen.

– Det er riktig at det er inngått en skriftlig avtale med Hammer for å løse utfordringene veghevingen har medført på eiendommen hans. Vi ser at det på punktet om hvor avkjørselen skal ligge kommer fram ulik informasjon i avtalen og plantegningen som ligger ved. Dette er selvfølgelig svært uheldig. Vi ønsker å ha tydelige avtaler. Vi vil gå i dialog med Hammer for å optimalisere løsninger knyttet til hans eiendom, skriver Frank Johansen.

– Mens vegen tidligere hadde fall mot Dalabakkan 27 er fallet nå lagt om slik at overvann blir ført mot kantstein langs fortau på motsatt side av veien. Dersom det oppstår nye utfordringer underveis, vil vi selvsagt løse disse i samråd med Hammer og/eller andre grunneiere, sier Frank Johansen.