Kriteriene for «Dugnadsfondet» vedtatt med dobbeltstemme

521

Utvalgslederen brukte dobbeltstemmen sin mot forslaget til formuleringen om at kun partipolitisk uavhengige lag og organisasjoner kan tildeles midler fra kommunens nye dugnadsfond.

Utvalg for oppvekst og kultur (OPPKU) i Malvik kommune vedtok 1.november kriteriene for det nye «Dugnadsfondet».

Kommunestyret har satt av 750.000,- kroner beregnet på tiltak som kan være med å støtte opp under denne frivilligheten og dugnadsinnsatsen i Malvik.

Da møtet i OPPKU ble avholdt 1.november viser protokollen at det ikke hadde lyktes kommunen å skaffe en vararepresentant for den ene av Arbeiderpartiets fire representanter i utvalget.

Dermed benyttet utvalgsleder Trond Hoseth anledningen til å benytte sin dobbeltstemme for å få flertallsvedtak i saken.

Kriteriene vedtatt med dobbeltstemme

Under behandlingen av kriteriene for dugnadsfondet, foreslo Vigdis M.P. Marthinsen (H) Bjørn Kyllo (FRP) og Arve Hepsø (KRF) følgende tilleggsforslag:

– Prosjektstøtte med foreslåtte tildelingskriterier vedtas med følgende tillegg:
«Kun partipolitisk uavhengige lag og organisasjoner kan tildeles midler fra kommunens
dugnadsfond»

– Punktet angående rapportering endres til: «Enkel rapportering med dokumentert regnskap»

Møteprotokollen viser at det kun møtte seks representanter til møtet i OPPKU og at tilleggsforslaget ble delt opp før votering.

Dermed fikk første del av forslaget, om partipolitisk uavhengighet hos søkerne, flertall med fire stemmer da utvalgsleder Trond Hoseth (AP) benyttet sin dobbeltstemme. Tilleggsforslaget angående rapportering og dokumentert regnskap ble enstemmig vedtatt.

Alle kan få midler

Lag og organisasjoner og frivilligheten i Malvik kan søke om midler som skal støtte opp under og bidra til aktivitet og fortsatt stor dugnadsinnsats for våre innbyggere. Tiltak og prosjekter som gir vekst i medlemstall, faglig utvikling eller bedre øvings/-treningsforhold vil bli foretrukket. Dette kan være kjøp av utstyr, rekrutteringsprosjekt og tiltak som gir faglig utvikling eller på annen måte gir en positiv utvikling for den aktuelle organisasjonen.

Det kan også gis tilskudd til oppgradering/restaurering av grendehus, lekeplasser, nærmiljøanlegg og turstier.

Søknaden gjøres elektronisk med frist 31. desember 2018. Det kreves enkel rapportering med dokumentert regnskap på gjennomført tiltak.