Skolen har fulgt fylkesmannes pålegg i arbeidet mot mobbingen

565

Rådmannen orienterte Malvik formannskap i møte 5. november, om fylkesmannens oppfølging av vedtak i en mobbesak ved Vikhammer, og om arbeid med læringsmiljø på trinnet.

I henhold til opplæringsloven skal fylkesmannen følge opp skolens gjennomføring av skolemiljøvedtaket. Det har fylkesmannen gjort gjennom samtale med skolen,
innhenting av dokumentasjon fra skolen og samtale med foresatte, heter det i notatet.

– I oppfølgingsrapporten konkluderer fylkesmannen med at skolen i all hovedsak har gjennomført og beskrevet tiltakene i henhold til fylkesmannens vedtak. Det viktigste for alle er at involverte selv opplever skolemiljøet som trygt og godt. Det er et kontinuerlig arbeid som fortsetter, og som fylkesmannen fortsatt vil være i dialog med skolen om. I dette ligger også at den økte ressursinnsatsen som er etablert fortsetter, skriver kommunalsjef Ester Sandtrø i sitt notat til politikerne.

Når det gjelder arbeid med læringsmiljø og hjem- skole-samarbeid er det gjennomført
foreldremøter på trinnet i august og september, planlagt i et samarbeid mellom
foreldrekontakter, lærere og skolens ledelse. Foresatte har fått svar på spørsmål om kompetanse og hvilke andre instanser som er involvert i arbeid på trinnet, og har bidratt med innspill til hvilke tiltak som blir viktig dette skoleåret, står det i notatet.

Møtet unntatt offentlighet

Formannskapet vedtok å lukke møtet, da orienteringen fra rådmannen inneholdt taushetsbelagte opplysninger.
Formannskapet ba rådmannen om et skriftlig offentlig notat fra møtet med det som kan anses som offentlig informasjon.

Formannskapet er innforstått med at det er elementer i den muntlige redegjørelsen som ikke kan tas med av hensyn til komplekse personvernhensyn der kommunen ikke er eier av informasjonen.

Den aktuelle saken fikk mye oppmerksomhet i mediene da det i juni i år ble kjent at en elev ved skolen var så utsatt for mobbing at han blant annet ble innelåst på et grupperom i friminuttene.

Denne og andre mobbesaker i kommunen de siste årene har ført til at politkkerne har krevd at det etableres en form for Mobbeombud i Malvik.

Les også: Rådmannen beklaget håndteringen av mobbesak