Leserinnlegg: Områderegulering for Vikhammer sentrum

Av: Esben Bakke Kristiansen
Illustrasjon

Leserinnlegg fra Esben Bakke Kristiansen: Områderegulering for Vikhammer sentrum.

Kongshaugvegen – Seljevegen, fortetting på bekostning av: Menneskeverd – Livskvalitet – Bolyst – Blilyst – Helse – Trygghet.

Ødeleggelse av et veletablert og velfungerende villastrøk.

Innledning

Innledningsvis ønsker vi å vise til lovverket og noen utdrag fra kommunens planbeskrivelse.

– Retningslinje T-1520:

«Planlegging etter loven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir størst mulig til gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljø og fremme befolkningens HELSE»

«Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensning gjennom arealplanlegging»

«Alle reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning skal omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensning»

– Retningslinje T1442/2016:

«Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel og påvirker derfor folks helsetilstand.»

«Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblem.»

– §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning:

«Planen skal etter loven beskrive planens formål, hovedinnhold og virkning.»

«Planen skal inneholde en konsekvensutredning som blant annet skal vise hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn, redegjøre for planens virkning for miljø (livsbetingelser menneskene har/får rundt seg), samfunn og konsekvenser for enkeltområder.»

«Et viktig arbeide med konsekvensutredninger er blant annet å utarbeide relevante og realistiske alternativ.»

«Dette er en meget viktig bestemmelse for å sikre fornuftige og unngå vilkårlige planvedtak, hvor det tas hensyn til alle interesser når beslutninger tas».

Noen utdrag fra Malvik kommunes planbeskrivelse, omregulering for Vikhammer Sentrum:

«Tilrettelegging for fortettingsprosjekter i eksisterende boligområder, der intensjonen er at hensyn til områdekarakter skal ivaretas.»

«Fasader og store bygninger SKAL deles opp i mindre enheter og HARMONERE med eksisterende bebyggelse».

«Villabebyggelsen er en del av et miljø, med stor grad autensitet (ekthet, opprinnelighet) som gir identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet».

Så over til våre kraftige frustrasjoner over et ufullstendig, urettferdig og mangelfullt dokument, som stort sett tar for seg formål, hovedinnhold (higen etter fortetting), men er blottet for virkninger og konsekvensutredning for vårt enkeltområde.

Et velfungerende villastrøk, med høy grad av miljø, bolyst, blilyst, helse og trygghet.

I dette området blir de negative virkninger så enorme at en utredning burde være en selvfølge. Men, planleggerne har gjort det enkelt. De foreslår at utredningene legges til detaljplanleggingen, som utføres etter at planen er vedtatt. Hvordan er det mulig?

Alt blir snudd på hodet

De drastiske endringene som er foreslått for Seljevegen og Kongshaugvegen, med høyhus på hele 5 etasjer, vil ødelegge et velfungerende villaområde og frarøve oss dagens miljø, bolyst, blilyst og livskvalitet. Alt blir snudd på hodet.

I tillegg vil verdiene på våre eiendommer dramatisk bli redusert og kanskje umulig å selge.

Vår klare oppfattelse er at planen ikke tar hensyn til eksisterende villaområde og ikke til noen av sine egne krav til utforming av området. Og stort sett er det sett bort fra lovverket med retningslinjer.

Det kan ikke ha livets rett at vi må/skal akseptere planens umenneskelige framferd.

Hele villaområdet ned mot sjøen vil bli berørt av planen, men i særdeleshet Seljevegen 2, 4, 6 og Kongshaugvegen 4.

Kommunen har etter lovverket et overordnet ansvar for å bevare/skape miljø (livsbetingelser) med bolyst, blilyst, livskvalitet, helse og stolthet for sine innbyggere.

Disse forhold er fullstendig lagt til sides for vårt villaområde (fra Malvikvegen ned til sjøen) i sin jakt etter fortettingsmuligheter (tilflytting).

Framtidig boligbebyggelse, behov for ulike boliger

Vi spør oss, er behovet for boliger i sentrum som planen legger opp til, tilstrekkelig gjennomtenkt og gjennomarbeidet?

Dette er en omregulering som vil få store negative konsekvenser for eksisterende småhusbebyggelse (Villabyen Vikhammer).

En reguleringsplan som kun er basert på vurderinger ut fra et tenkt behov og ikke nærmere konkretisert. Det snakkes om boligpotensialet, ikke om boligbehovet.

Fylkesmannen kommer med følgende faglig råd: «Det bør foretas nærmere vurderinger av behov og potensialet for boliger på Vikhammer.»

Planen åpner også for at det tilrettelegges for en miks av ulike hustyper, blant annet eneboliger.

Et viktig punkt for oss er også punkt 7.1 i planbeskrivelsen: «Hovedstrategier/hovedgrep for utvikling av Vikhammer.»

Hva er da mere naturlig for helhetsbilde av Vikhammer sentrum, enn at eksisterende boliger mot Malvikvegen «har livets rett» og at forretningsbygget (fremmedelement) omreguleres til boliger som harmonerer med eksisterende småhusbebyggelse.

Da vil kommunen ha sine retningslinjer på stell «der intensjonen er at hensyn til områdekarakter skal ivaretas».

Høyhus i 5 etasjer med næring, 3. etasjer boenheter og takhage

I et meget avgrenset område mellom Malvikvegen og bebyggelsen i Seljevegen 2, 4, 6 og Kongshaugvegen 4 er det i planbeskrivelsen foreslått, helt utrolig, 3 stk. 5 etasjers høyhus.

Et område på ca 47m x 147m med en høydeforskjell mellom Malvikvegen og

Seljevegen 2, 4, 6 og Kongshaugvegen 4 på ca 4m.

Tre eneboliger og ett forretningsbygg er foreslått revet. Her skal det stues inn, på bekostning av eksisterende boliger og ødeleggelse av et flott og spesielt villastrøk, 3 stk. HØYBLOKKER.

Kan det være mulig?

Fortetningsprinsippet foran miljø (livsbetingelser mennesket har/får rundt seg), menneskeverd, bolyst, blilyst, helse og trygghet.

Høyhusområder hvor det er konsentrert mange mennesker på et lite område skal også ha plass til grøntareal, lekeplass, utvendig parkeringsplasser for biler og sykler, renovasjon (containere over eller under bakken) samt nedkjøringsområde til parkeringskjellere. Tilgjengelighet til området for brannbiler, ambulansebiler, renovasjonsbiler mm.

Området skal også ha plass til biler for vareleveranser, biler til handlende og betjening.

Alt som er planlagt skal skje fra Seljevegen-Kongshaugveien.

Planen med 5 etasjers høyblokker med takhage vil fremstå som en brutal vegg

ca 20 m høy og kun ca 9 m fra boligene Seljevegen 2, 4, 6 og Kongshaugvegen 4.

Miljø (livsbetingelser mennesket har rundt seg, ytre påvirkninger), bolyst, blilyst og livskvalitet blir fullstendig snudd på hodet, tatt fra oss.

Ovennevnte viktige negative virkninger er ikke berørt i planbeskrivelsen, men foreslått lagt til detaljplanleggingen.

Her har planleggerne fullstendig snudd ryggen til egne retningslinjer og lovverket.

Fra planbeskrivelsen: «Fasader og store bygningsvolum skal deles opp i mindre enheter og harmonere med eksisterende bebyggelse.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, By- og stedsutvikling: «Områdesatsing er et virkemiddel for å bedre miljø (livsbetingelser) boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område.»

Som det går frem på flere hold i bygningsloven, skal en omregulering IKKE ØDELEGGE for eksisterende bebyggelse (enkeltområder), skal IKKE ØDELEGGE: Menneskeverd – Livskvalitet – Bolyst – Blilyst – Helse – Trygghet

Kongshaugvegen 4, Seljevegen og til dels Asplundvegen som samleveg?

Vi kan ikke lese beskrivelsen på annen måte enn at ovennevnte veger skal ha status som samleveg for områdene og med adkomst til Malvikvegen (hovedveg).

Hvor gjennomtenkt er dette? All trafikk fra samleveg Kongshaugvegen, Seljevegen og Asplundvegen møter all trafikk til/fra Rønningvegen/Stasjonsvegen i et felles kryss ca 20m før Vikhammerkrysset.

Dette vil bli en trafikkmaskin som kan sammenlignes med storbytrafikk.

Et kryss som skal svelge unna flere hundre bilister og flere hundre myke trafikanter pr. dag, hvor hovedmengden er i rushtiden (kl 7-9/15-17). Her er det ikke vanskelig å se for seg trafikkaos, med lange køer som vil forårsake store mengder luftforurensning (eksos – støy), utrygghet. Spesielt vil dette ramme Seljevegen og Kongshaugvegen 4. Vegen vil fremstå som et stagnasjonsområde med opphopning av forurenset luft og utrygghet.

Dette er stikk motsatt av hva lovverket advarer mot: «Vegtrafikken er den største kilden til lokal luft- støy forurensning.» «Det er godt dokumentert at luft- støyforurensning bidrar til død og tapte friske leveår.»

Etter planbeskrivelsen skal vegen ha bredde 6m (to kjørefelt) og fortau (gang- og sykkelsti) 3m.

Det er tydelig at planleggerne har sett for seg plassmangel. «Der det er plassmangel, kan det vurderes å redusere tverrsnittet slik at det ene kjørefeltet tas til fortau (gang- og sykkelsti).»

Gatebruksplanen og prinsippsnitt tilsier at avstanden mellom veg og byggegrense skal være 4m og mellom fortau og byggegrense tilsvarende 4m. Dette tilsier at avstanden mellom høyhus og villabebyggelse skal være 17m.

Det er da vår tankegang ikke strekker til.

Visualiseringsskisse viser at fortau er plassert helt inntil blokk-veggene og vegen helt inntil (og til dels på bekostning av privat eiendom) bolighusene.

Dette tilsvarer en avstand mellom blokkene og bolighusene på ca 9m og på visse områder er avstanden kun 6m. Hvordan er det mulig?

Planen tar ikke innover seg trafikksituasjonen som vil oppstå, men sier at det legges til detaljreguleringen. Skal utredes etter at planen er vedtatt.

Hva med adkomstmuligheter for utrykningskjøretøy som brannbil, ambulanse, politi og ikke å forglemme renovasjonskjøretøy?

Dette tilhører ikke detaljplanlegging, men skal etter lovverket være en del av planbeskrivelsen og omfattes av en konsekvensutredning.

Hvordan er det mulig i et slik viktig dokument, for en del av kommunens innbyggere, å unnlate å belyse de negative konsekvensene planen vil få for mennesket og enkeltområdet?

Vi tillater ikke, med loven i ryggen, at higet etter fortetting skal ødelegge et velutviklet og velfungerende villastrøk. Ta fra mennesket: Menneskeverd – Livskvalitet – Bolyst – Blilyst – Trygghet. Og i tillegg påføre beboerne helseskader for all framtid. Nei!

Utvendig bil og sykkelparkering

Vi går ut fra at alle leiligheter har hver sin parkeringsplass i parkeringskjeller.

Vi kan ikke se at det er satt av utvendige areal for gjesteparkeringer, kun grøntareal.

Det er vel i dette område som i området Vikhammer Øvre krav om å avsette 1,5 plass pr. boenhet inkl. gjesteparkering. Kravet til sykkelparkering er 2 plasser pr. boenhet.

I tillegg kommer behovet for parkering til betjening, handlende, vareleveranser.

Det er heller ikke uvanlig at familier har to biler for å få tiden til å strekke til.

Ut fra dette kan behovet for parkeringsplasser komme opp i 150-200.

Det må være lov å spørre: Hvor gjennomtenkt er parkeringsbehovet i området?

Konsekvensutredninger for Seljevegen og Kongshaugvegen 4

Da vi ikke kan se at planbeskrivelsen gir noen vurderinger eller beskrivelser (konsekvensutredning) om hvilke konsekvenser enkeltmennesket og lokalsamfunnet blir påført, har vi gjort noen viktige betraktninger/vurderinger.

Planen mangler også viktige faktaopplysninger. Opplysninger som skal gi en virkelighetsforståelse, om hvordan planen vil påvirke/forandre livssituasjonen – livskvalitet til enkeltmennesket og lokalsamfunnet.

Planen hentyder i flere avsnitt, at det er mer riktig å gjennomføre beregninger i forbindelse med detaljplanlegging av områdene blant annet hvor mye trafikk som kan forventes med en utvikling i samsvar med områdeplanen.

Er det ikke slik at når først planen er vedtatt, er det ingen vei tilbake?

Har planleggerne (Malvik Kommune) et ønske om å bondefange beboerne og politikerne?

 • Riving

Kongshaugvegen 4 og Seljevegen er planlagt utvidet til 6m i tillegg til at det skal etableres 3m bred sykkel- og gangvei.

For å få plass til dette, innebærer det riving av eksisterende bebyggelse, og det vil være tilnærmet null avstand mellom deler av eksisterende bebyggelse og areal som det offentlige har til hensikt å beslaglegge.

 • Privat parkering

For Seljevegen 2 medfører dette at parkering ikke er mulig på egen eiendom.

Må vegen benyttes til parkering?

 • Dominerende

Perspektivskisse viser i sin helhet hvor dominerende og voldsom blokkene blir mot eksisterende småhusbebyggelse.

Det blir en brutal vegg med en høyde på ca 20 meter, ca 9m (gate + fortau) fra eksisterende bebyggelse. En fasade med store vindusflater og balkonger i tillegg til takhager.

På flere plasser i planbeskrivelsen heter det: «Fasader og store bygningsvolum skal deles opp i mindre enheter og harmonere med eksisterende bebyggelse.»

Gjelder dette kun på papiret og ikke i planleggingen?

 • Sol/skygge – lysforhold. Innsyn

Dette medfører betydelig innsyn inn i våre boliger, ja hele boligfeltet. Det vil medføre store negative forandringer til sol/skygge – lysforhold.

På flere plasser i planbeskrivelsen heter det: «Det forutsetter at fortetting ikke skal medføre ulemper for omkringliggende bebyggelse, spesielt i forhold til sol/skyggeforhold og til innsyn/utsikt.»

 • Trafikk – trafikanter – luftforurensing (støv – eksos – støy)

Planforslaget legger opp til en formidabel brutal økning av trafikken, som igjen fører til en vesentlig økning av forurensningsnivået og utrygghet.

En strekning på ca. 250m, med veg helt inntil bebyggelsen, fortau helt inntil høyblokkene.

Vegbredde 6m og på visse områder kun 3m, fortausbredde 3m. En vegstrekning som vil framstå som et stagnasjonsområde med opphopning av forurensning og utrygghet.

Om dette bildet er skremmende i seg selv, hva da med tilgjengelighet for utrykningskjøretøy som brann- ambulanse- politi?

All trafikk inn til høyhusene må krysse gang- og sykkelveg.

Hvilke konsekvenser får dette for lokal luft- og støyforurensning samt trafikksikkerhet?

Her er det på sin plass igjen å vise til lovverket/retningslinjer. «Vegtrafikken er den største kilden til lokal luft- støyforurensning.» «Svevestøv fra eksos og oppriving av veistøv fra biler gir stor risiko for negativ helseeffekt i befolkningen. «Det er godt dokumentert at luft- støyforurensning bidrar til død og tapte friske leveår».

«Det kan være samspillet mellom luftforurensning og støy som øker plagenes helserisiko. «Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekten av luftforurensing og støy gjennom god arealplanlegging.»

Konsentrasjon av mennesker, kjøretøy, myke trafikanter, som planleggerne har lagt opp til, vil virke stikk imot lovverket/retningslinjer.

Planen vil ta i fra eksisterende samfunn: Menneskeverd – Livskvalitet – Bolyst – Blilyst – Helse – Trygghet, ødelegge et veletablert og velfungerende villastrøk.

Dette kan ikke våre politikere være bekjent av.

Har planleggerne sett for seg dette umenneskelige scenariet?

Hvor er tryggheten for miljø, samfunn, mennesket og spesielt barna?

Ikke en storby har noe tilsvarende.

Kommunen har et overordnet ansvar for sine innbyggeres helse og trivsel, men også et ansvar for å forebygge, ikke ødelegge.

Ovennevnte forhold er som sagt fraværende i planbeskrivelsen.

Lovverket sier helt klart uten forbehold at planbeskrivelsen skal være så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde av hensynet til planen. Den må også vise hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn.

Det er dette som ligger i uttrykker «virkninger».

Konklusjon

Planforslaget må revurderes.

– Mangel på konsekvensutredninger.

 • Trafikkbilde, trafikkork, fremkommelighet for utrykningskjøretøy
 • Forurensning; svevestøv fra eksos og oppriving av veistøv
 • Støy
 • Helseskader
 • Sol/skygge – lysforhold – innsyn
 • Vurdering og potensialet for behov for boliger på Vikhammer
 • Behov for parkeringsplasser til beboere, besøkende, betjening, handlende, vareleveranser

– Planen følger ikke lovverket/retningslinjer. Miljø, bolyst, blilyst, livskvalitet, helse, trygghet.

– Planen følger ikke opp sine egne ambisjoner/visjoner for egne innbyggere (blilyst).

– Overfører utarbeidelse av VIKTIGE løsninger i reguleringsplanen til detaljplanlegging

– Planen gir ikke politikerne, uavhengig av partitilhørighet, langt fra nok kunnskap til å ta et samvittighetsfullt vedtak for sine innbyggere.

Fortettingshysteriet må ikke ta fra menneskene; Menneskeverd – Livskvalitet – Bolyst – Blilyst.

Den må ikke ødelegge et veletablert og velfungerende villastrøk.

«VILLABYEN VIKHAMMER»

Vi ber politikerne se verdien, legge stor vekt på den unike villabebyggelsen utbygd mellom 1940 og 1980, samt potensialet området har.

Fornyelsen (utbyggingen) av området mellom Malvikvegen og villabebyggelsen, må stå i stil/harmoni med eksisterende småhusbebyggelse.

Dette vil gi et helhetlig sammenhengende småhusområde som strekker seg fra sjøen og opp til og med Malvikvegen (planlagt som Miljøgate).

Et unikt område som ikke må gjemmes bak fremmedelement som 4-5 etasjers høyhus.

«VILLABYEN VIKHAMMER» kan få status som noe spesielt på samme måte som trehusbyen Levanger. Dette vil gi en viktig symbolverdi for enkeltmennesket, lokalsamfunnet og kommunen i sin helhet. Hvor bolyst, blilyst, livskvalitet, stolthet er i høysete.

Kommunen må vise miljøinnsats og samfunnsansvar istedenfor å ødelegge et unikt område med potensiale for videreutvikling.

Som kommunen selv sier: Villabebyggelsen er en del av et miljø med stor grad av ekthet og opprinnelighet som gir identitet og viktig symbolverdi fra lokalsamfunnet.

Avslutning

Er det slik å forstå at beboerne i eksisterende småhusområdet ikke har livets rett, mens andre i nye områder gjøres attraktive for utbyggere/kjøpere?

Som det står i planbeskrivelsen: «Det er økonomien som bestemmer».

Men Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også en annen beskrivelse: «Det er viktig at utviklingen skjer til beste for innbyggerne».

«God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting (bolyst – blilyst), næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn (livsbetingelser).»

Våre politikere kan ikke samvittighetsfullt være med på å vedta en omregulering av Vikhammer sentrum, på et så tynt og mangelfullt grunnlag som beskrivelsen er.

De kan ikke være med på å ødelegge et veletablert og velfungerende villastrøk. De kan ikke frarøve oss: Menneskeverd – Livskvalitet – Bolyst – Blilyst – Helse – Trygghet

Som henvist til tidligere. Bygningsloven fremhever viktigheten av å sikre fornuftige og unngå vilkårlige planvedtak, hvor det tas hensyn til alle interesser når beslutning tas.

Esben Bakke Kristiansen