Avventer salg på grunn av uklarheter

Bygningene på Nesset er revet (google.streetview)

I tråd med kommunestyrevedtak om salg av kommunale eiendommer, har
næringssjef Ole Chr. Iversen som rådmann, utredet konsekvensene av et salg av deler av «Gammel-Nesset» i Nessvegen i Hommelvik.

Slik eiendommen fremstår i dag vurderes verdien på tomta å være i størrelsesorden 1,5-2 millioner kroner. Dersom eiendommen omreguleres til boligformål anslås verdien til omtrent 5 millioner kroner, skriver Iversen i sin innstilling til formannskapet. De skal behandle saken 23.oktober før den skal til behandling i kommunestyret.

Ubebygd

Eiendommen er i dag ikke bebygd. Tidligere har eiendommen huset både aldershjem og
ungdomshus, men etter at dette ble brent ned til grunnen i forbindelse med innspillingen av NRK-serien «Ikke gjør dette hjemme» i 2010, har eiendommen stått ubebygd.

Tomta er ca 4,5 mål stor, og per i dag regulert til offentlig og privat tjenesteyting. Eiendommen omfattes av områdereguleringen for Hommelvik sentrum som ble vedtatt i 2015.

I tråd med kommunestyrets vedtak om å utrede konsekvensene av salg, har rådmannen innhentet vurdering fra megler om hva eiendommen anses å være verdt i dag, og hva eiendommen kan ventes å være verdt dersom den blir omregulert til boligformål.

Det er også gjort en vurdering om eiendommen er aktuell for egen bruk av Malvik
kommune.

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Et salg av kommunal eiendom vil gi inntekt til Malvik kommune. Kostnader med en eventuell omregulering vil over tid veies opp av betydelig høyere salgsverdi.

Rådmannen har fått en verdivurdering fra avdelingsleder ved Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, Morten Løvseth. Saksbehandler, næringssjef Ole Chr. Iversen vurderer at Løvseth besitter både erfaring og lokalkunnskap som er tilstrekkelig for å kunne gi en holdbar vurdering av eiendommens verdi, både slik den fremstår i dag, og ved en eventuell omregulering.

Megleren anslår verdien av eiendommen som den står i dag til cirka 1,5-2 millioner kroner. Ved omregulering til bolig vil verdien selvsagt avhenge av hva som tillates oppført, antall boenheter og så videre.

Meglerens vurdering er at området og tomta passer best til eneboliger/tomannsboliger og/eller rekkehus, og mener kommunen kan estimere salgsinntekter i området 1-1,5 millioner kroner per mål etter omregulering.

Det betyr at tomteverdien er estimert til mellom 4,5 og 6,75 millioner kroner etter omregulering.

Avvente summen av uklarheter

Rådmannen viser samtidig til pågående samtaler med grunneier knyttet til det gamle
sykehjemmet på Grønberg. Det kan ikke utelukkes at disse samtalene ender med at kommunen må finne erstatningsareal for boliger som i dag omfattes av festeavtalen på Grønberg.

Rådmannen konkluderer med at summen av uavklarte arealbehov tilsier at det anbefales å avvente salg av denne eiendommen inntil boligbehov og arealbehov til FDV/-kommunalteknikk er avklart.