Vil bygge omtappingsanlegg for propan i Muruvik

384
Illustrasjon Multiconsult

Kosan Gas AS planlegger å etablere et omtappingsanlegg for propangass, LPG, i Muruvik Havn.

Anlegget er et omtappingsanlegg og vil omfatte oppstilling av to jernbanevogner på hver 125m3 LPG (propangass, journ.anm) samt et omlastingsarrangement med pumper og armatur for overføring av gass.

LPG vil overføres til tankbiler for videre distribusjon til kunder. Det kan maksimalt være to tankbiler på anlegget samtidig.

På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Tiltaket er meldepliktig. (Saken fortsetter under bildet)

Denne bentongveggen er for lav, heter det i risikoanalysen for anlegget. Foto: Multiconsult

Risikoanalyse

Multiconsult har utarbeidet en risikoanalyse for selskapet og planene ved Muruvik havn. En rekke sikkerhetssystemer er implementert for å kontrollere potensielle farer på anlegget.

De peker blant annet på at det ved overføringsstasjonene er det en 2,4 m høy betongvegg mellom lastebil og jernbanevogn som skal forhindre at en jet-flamme fra et LPG-utslipp direkte påvirker jernbanevognen/tankbilen på motsatt side. Betongveggen er ikke høy nok til å gi vesentlig skjerming i tilfelle en større pølbrann eller en BLEVE.

En BLEVE er en eksplosjon som følge av at en beholder med brennbar væske eller gass blir utsatt for kraftig oppvarming og deretter revner som følge av økning i innvendig trykk eller annen påvirkning.BLEVE er forkortelse for Boiling liquid expanding vapor explosion.

Du kan lese hele risikoanalysen her. (Ekstern lenke)

Høringsfrist til 5.november

Som storulykkevirksomhet er Kosan Gas AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, før farlig stoff tas inn på anlegget.

Høringsfristen utløper 05.11.2018.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på DSB sine hjemmesider. (Ekstern lenke)

Du kan lese hele høringen med vedlegg her. (ekstern lenke)