Fylkeskommunen går inn for travbanen

394
Illustrasjon: Malvik Travlag

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune er positive til forslaget om å etablere travbane på Leistad.

I vedtaket fra Fylkesutvalget heter det at fylkeskommunen mener det er uheldig at realisering av planen bidrar til nedbygging av store arealer med fulldyrka og dyrkbar jord. Store samferdselsprosjekt og næringsarealer som det av transportmessige årsaker er fordelaktig plasseres som foreslått, utgjør de største arealene.

Samfunnsinteressene veier tungt

I en avveiing av samfunnsinteressene vurderer fylkeskommunen tiltakene som foreslås i arealdelen som positive totalt sett. Det er stilt krav om erstatningsarealer for dyrka jord som berøres av nye næringsarealer og travparken.

Vi forutsetter at dette følges opp med egne utredninger og vurderinger av hva som er egnet til nydyrking og/ eller jordflytting.

Endring nedstemt

Randi Dille (Sp) på vegne av SP, SV, KrF, V og MDG, foreslo endring i ordlyden om at Malvik kommune mener det er uheldig at realisering av planen bidrar til nedbygging av store areal med fulldyrka og dyrkbar jord.

Alternativ lokalisering av travbane i Malvik som ikke berører dyrkajord er ikke utredet. Trøndelag Fylkeskommune ber derfor Malvik Kommune å finne alternativ lokalisering av travbane som ikke berører dyrkajord.

Malvik kommune har store næringsarealer til rådighet i eksisterende arealplan og fraråder
at nye næringsareal som berører dyrka mark taes inn.

Dillans forslag fikk seks stemmer, mens de andre ni stemte for fylkesrådmannens innstilling.

Lill Harriet Sandaune (FrP) fra Malvik ble kjent inhabil under behandlingen av fylkeskommunens uttalelse til kommuneplanens arealdel i Malvik kommune 2018 – 2030. 

Du finner hele møteprotokollen her. (Ekstern lenke)