Vil utvide vigselstilbudet

183

Etter å ha høstet erfaringer med kommunalt vigselstilbud i første halvdel av 2018, gir
rådmannen nå politikerne noen anbefalinger i forbindelse med revidering av tilbudet.

Det anbefales blant annet at tilbudet utvides og heretter også gis til innbyggere som ikke er bosatt i Malvik kommune, og at kommunens vigslere kan foreta vigsler utenfor Malvik kommune.

Det var fra 1.januar i år at kommunene fikk overført oppgaven med å vigsle brudepar som ønsket å gifte seg borgerlig. Vigselsmyndigheten er delegert til tre kommunalt
ansatte, i tillegg til at ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte i loven.

Fire punkter

Rådmannen har laget en innstilling på fire punkter som politikere i formannskap og kommunestyre skal ta stilling til.

1. Malvik kommunes ordinære vigselstilbud er fredager i kontortid. Det ordinære
vigselstilbudet er gratis.

2. Etter nærmere avtale med hvert enkelt brudepar, kan det gjennomføres vigsler på andre
steder og på andre dager enn hva det ordinære vigselstilbudet legger opp til. Eventuelle
merkostnader dekkes av brudeparet, jf. § 2 i Forskrift om kommunale vigsler.

3. Malvik kommune tilbyr vigsel for par som ikke er bosatt i kommunen. Kostnaden for
leie av vigselsrom dekkes av brudeparet.
Gebyr for dekning av administrative kostnader settes til 750 kroner, jf. § 3 i Forskrift om
kommunale vigsler.

4. Ved vigsel andre steder i landet, må dette organiseres av brudeparet selv, og kostnaden
med reise og opphold for vigsler dekkes av brudeparet.

Rådmannen foreslår at gebyret for å dekke de administrative kostnadene med vigsel for brudefolk som ikke er fra Malvik kommune, enten de gifter seg i kommunen eller i en annen kommune og har vigsler fra Malvik kommune, settes til 750 kroner.

Ni viglser

Malvik kommune har så langt i år gjennomført totalt ni vigsler. Syv av vigslene er gjennomført på Svebergtunet og en vigsel er gjennomført et annet sted i kommunen og en vigsel er gjennomført utenfor kommunen.

Det har kommet sju forespørsler fra personer som ikke er omfattet av dagens tilbud. Dette er par som enten ønsker å gifte seg på en annen dag, par som ønsket å gifte seg et annet sted eller par som ikke bor i kommunen.

Disse forespørslene er avslått, da dette ikke er en del av kommunestyrets vedtak.
Det er på bakgrunn av dette rådmannen foreslår at det gjøres endringer i det tilbudet kommunen har i dag.

Har 50.000,-

Det er en del kostnader knyttet til hver enkelt vigsel som leie av lokale, administrative kostnader før og etter vigsel og medgått tid til selve vigselen.
Det er avsatt 50.000 kroner i økonomiplanperioden per år for å dekke kostnadene knyttet til borgerlig vigsel.

Erfaring hittil viser at denne bevilgningen dekker kostnaden ved leie av lokale på Svebergtunet.

Det er kommunestyret som vedtar endringene i det kommunale vigseltilbudet.