Nå blir denne veien smalere

190

Det er satt krav i rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for den nye ungdomsskolen om etablering av en tre meter bred gang- og sykkelveg/fortau i Nessvegen i strekning mellom Fagratunvegen og Øyavegen.

Nå varsler Malvik kommune om endringer i kjøremønsteret i Nessvegen etter en oppgradering av gata med gang- og sykkelveg/fortau.

For å få til en tilfredsstillende løsning med bred fortau og kjørefelt ved siden av, ble det
prosjektert innsnevring av vegen forbi eiendommer i Nessvegen 14-19 (se bildet). (Saken fortsetter under bildet)

Her blir det nå én kjørebane og gangvei / sykkelbane

Innsnevring innebærer at det blir etablert kun et kjørefelt ved siden av gang- og sykkelveg/fortau. Dette medfører vikeplikt for møtende trafikk for biler på fortauside og virker som fartsdempende tiltak. (Saken fortsetter under illustrasjonen)

Illustrasjon Asplan Viak

God og sikker løsning

Asplan Viak som har prosjektert fortauet, skriver i sitt notat at etablering av fortau og innsnevring forbi Nessvegen 17 og 19 vil totalt sett gi ei god og sikker løsning for gående og syklende, og samtidig en fartsreduserende effekt for kjørende.

De negative ulempene for kjørende og syklende er vurdert til å være av mindre betydning, og det er lagt inn avbøtende tiltak for å bedre forholdene for syklende.

I sum vil dette bli ei god og trygg løsning for gående og syklende, samtidig som en minimerer grunnerverv.