Se kommunestyremøtet direkte

317

Kommunestyret i Malvik møtes i kveld til nye forhandlinger etter ferien.

De 31 kvinner og menn i kommunens øverste organ får fremlagt seks saker til behandling, fire referatsaker og to interpellasjoner.

Saker til behandling

 • Finansrapport per 1. juli 2018

I henhold til vedtatt reglement for finansforvaltning skal rådmannen rapportere til
kommunestyret om status for forvaltningen etter første halvår, tredje kvartal og for hele året. Denne rapporten gjelder 1. halvår 2018.

 • Høringsuttalelse til Trøndelagsplanen 2018–2030

Trøndelag fylkeskommune har sendt utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 – en overordnet plan som skal gi strategisk retning for det nye fylket – på høring. Høringsfristen er 31. august.
Videre oppfølging av målene som angis i denne planen skal gjøres gjennom egne temaplaner, strategier og handlingsprogram.

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet – 21.08.2018
Malvik kommune slutter seg til høringsutkastet Trøndelagsplanen 2018-2030 med følgende
kommentarer:
1. Trøndelag fylkeskommune bør vurdere om formen på dokumentet gir tydelig nok retning
for hva Trøndelag skal være god på.
2. Fylkeskommunens egen rolle som samfunnsutvikler bør fremgå tydeligere i
målformuleringene og forklarende tekster.
3. Trondheims særlige rolle som regionhovedstad bør anerkjennes sterkere og tydeliggjøres
i plandokumentet.
4. Mål 9 bør styrkes med en ambisjon om at oversikt over tilbudet innen transport og
samferdsel bør være lett tilgjengelig og oversiktlig for brukerne av tjenestene.
5. Malvik kommune mener det bør være et mål i planen at «Trøndelag ønsker å være best
på å følge opplærlinger i Norge», (under omstillingsdyktig og framtidsretta arbeids- og
næringsliv).
6. Nytt konkret kulepunkt på side 10 i høringsutkastet: Trøndelag er matregion nr. 1 i
Norge.

 • 75/5 – Sneisenvege 13 – konsesjon

Formannskapet behandlet den 21.08.2018 sak om konsesjon på eiendommen Sørli, gnr. 75 bnr. 5 i Malvik kommune. Ved en feil ble saken fremmet for formannskapet i stedet for utvalg for areal og samfunnsplanlegging. Vedtaket må derfor anses som ugyldig. Saken fremmes nå for kommunestyret som kan fatte et gyldig vedtak. Rådmannens innstilling er likelydende som ved behandlingen i formannskapet.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret opphever formannskapets vedtak i sak 52/18 den 21.08.2018.
2. Andreas Fossen Johnsen og Anniken Bjerkset gis konsesjon på eiendommen Sørli, gnr
75 bnr 5 i Malvik kommune, jf. konsesjonsloven av 28.11.2003.
3. Konsesjonssøkeren må innen ett år flytte til eiendommen for deretter å bo på den i en
sammenhengende periode på minst fem år, jf. konsesjonsloven § 11.
Forøvrig vises det til det forvalteransvaret som eiere av landbrukseiendommer har etter
jordloven § 8 og skogbruksloven § 4.

 • 2. gangsbehanding av detaljregulering for Hommelvik Panorama

Innstilling til kommunestyret fra utvalg for areal og samfunnsplanlegging – 22.08.2018
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Hommelvik
Panorama planid 201507.

Tiltakshaver ønsker å legge til rette for et kombinert leilighets- og næringsbygg på eiendommen Liavegen 2A. Næringslokalene vil være på bakkeplan med et areal på ca 2000m². Det planlegges bygd 62 leiligheter. Eiendommen inngår i det som er definert som sentrumssonen i Hommelvik med kombinert arealformål bolig, detaljhandel og kontor.
Det tillates bygg med byggehøyde inntil 18,5 meter. Dette er 4, 5 meter høyere enn de føringer som er lagt i områdeplanen for Hommelvik sentrum.

 • Fastsetting av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

I denne saken orienteres det om innføring av tilsynsordning for salg av tobakksvarer og
tobakkssurrogater gjeldende fra og med 1. januar 2018.
Det foreslås å innføre en årlig tilsynsavgift på 1 600 kroner og 1 200 kroner for henholdsvis
permanente og midlertidige salgssteder, som vil dekke kostnader ved tilsyn og kommunal
saksbehandling.

 • Status og fremdrift politiske saker – oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2018 

Administrasjonen ved Rådmannen legger frem en oppdatert liste med status og fremdrift av politiske vedtak 1.halvår 2018.
Listen inneholder også eldre saker som ikke var avsluttet ved forrige rapportering. Under kan du se hvilke saker som ikke er avsluttet. (Saken fortsetter under bildet)

Referatsaker

 • Underskrevet referat fra representantskapsmøte 24. april.2018
 • Møteprotokoll fra Regionrådet i Værnesregionen 06. juni.2018
 • Referat fra brukerutvalgets møte 19. juni 2018
 • Møtereferat fra eldreråd 20. juni 2018

Forespørsel

 • Interpellasjon NY – tiltak for å redusere plastforsøpling i Malvik kommune

Knut Svisdahl fra Miljøpartiet De Grønne stiller interpellasjon om tiltak for å redusere plastbruk og forsøpling av Malvik kommune. Han foreslår at Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i kommunens egen organisasjon og i Malvik Kommune som helhet og at det settes av
et betydelig beløp i budsjettet for neste år som skal gå til dette arbeidet.
Utfasing av engangsartikler prioriteres. Kommunestyret holdes orientert om tiltakene.

MDG er en del av Malvikerklæringen (AP, SP, SV, MDG) og forslaget forventes få gjennomslag.

 • Interpellasjon – Foldsjøen

Eva Lundemo fra Malvik Høyre foreslår i sin interpellasjon at Malvik kommune går i dialog med Meraker Brug, hvor man primært ber dem frafalle nedlegging av vassdragsanlegget. Sekundært, å komme til en omforent avtale med Meraker Brug og eventuelt andre potensielle aktører, om å opprettholde vannspeilet i Foldsjøen på et akseptabelt nivå, dette for å ivareta allmenne interesser.

Sannsynligvis vil flertallet gå inn for en annen ordlyd, men samme konklusjon som i Lundemo (H) sitt forslag.

Her kan du lese hele sakslisten 

Du kan følge kommunestyret direkte på web-tv. Møtestart klokken 18:00.