Smålig avgift fra kommunen

450
Eva Lundemo (t.v.) og Lill Harriet Sandaune

Lokalpolitikerne fra Høyre og FrP reagerer på rådmannens forslag til en lokal avgift på salg av tobakksvarer og kaller dette smålig.

Les også: Butikkene må betale tilsynsavgift

Kommunene har fra 1. januar 2018 ansvar for å føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen skal føre tilsyn med at de registrerte detaljistene overholder bestemmelsene i Tobakksskadeloven.

– For Malvik FrP og Malvik Høyre oppleves dette som veldig lite næringsvennlig. For oss er det viktig at Malvik skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt, også overfor næringslivet i kommunen. Vi mener at vår jobb som politikere er å jobbe for et sterkt og aktivt næringsliv i kommunen, sier formannskapsmedlemmene Eva Lundemo (H) og Lill Harriet Sandaune (FrP).

Før politisk behandling i formannskap, står det i saksframlegget at rådmannen mener kommunen vil få en økt kostnad ved kjøp av kontrolltjenester, på omlag 14.000 kroner per år. I tillegg står det at det vil komme administrative kostnader med å følge opp den nye oppgaven, anslagsvis én time per utsalgssted per år, og at Malvik kommune per 1. juni 2018 hadde 12 registrerte utsalgssteder.

Økonomi kan umulig være grunnen

– På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at det inntil videre blir satt en årlig tilsynsavgift på 1 600,- kroner for faste utsalgssteder, og 1 200,- kroner for midlertidige utsalgssteder.

– Det kan jo umulig være økonomi som ligger bak dette forslaget, da det er snakk om 14.000,- pr. år. Det anslås at en saksbehandler vil bruke ca. 12 timer i året på dette arbeidet, og det må kunne forventes at det er overkommelig å gjennomføre med det allerede eksisterende antall ansatte i Malvik kommune, mener de to.

– Denne årlige tilsynsavgiften vil nok ikke bety kroken på døra for noen av de 12 utsalgsstedene, men for oss blir det et viktig prinsipp. Vi vil ikke overføre byrden til små bedrifter og næringsliv i kommunen vår, som fra før sliter med å få endene til å møtes, sier Lill Harriet Sandaune.

Kommunen gikk overskudd

– Kommunens netto driftsresultat for 2017 var på 41,9 millioner kroner, det blir derfor direkte smålig dersom man nå skal pålegge næringsaktørene denne utgiften.

– Malvik FrP og Malvik Høyre foreslår derfor at kommunen dekker denne utgiften, og håper på denne måten at kommunen kan fremstå som litt mer positiv til næringslivet og støtte opp under privat virksomhet, slik at også kommunen bidrar til at det blir mest mulig reell verdiskapning, forteller Eva Lundemo.

Loven gir adgang til en flat avgift

Næringssjef i Malvik kommune, Ole Chr. Iversen mener kommunen kan stå inne for den nye avgiften.

– Malvik kommune må selvsagt forholde seg til nasjonale forskrifter på linje med øvrige kommuner. Forskriften åpner for å kreve en avgift på inntil 4.500 kroner per utsalgssted, men forskriften presiserer at kommunen kan fastsette en lavere tilsynsavgift dersom kommuner finner det dekkende, sier Iversen.

«Det viktigste er at kommunens reelle kostnader finansieres gjennom avgiften», heter det fra Helsedirektoratet.

– Dette innebærer for Malvik kommunes side en flat avgift på 1.600 kroner, altså cirka 1/3 av maksbeløpet, for hvert utsalgssted.

Lik pris for alle

– Flat avgift – altså samme beløp for både de som selger mye tobakksvarer og de som selger mindre – er noe som anbefales fra Helsedirektoratets side. Det gjør blant annet at kommunen får mindre saksbehandling da den unngår for eksempel å be om omsetningsoppgave.

– Tilsyn vil dessuten i utgangspunktet kreve like ressursbruk uavhengig av størrelsen på salgsstedet.

– Jeg er kjent med at for eksempel Stjørdal kommune har innført avgift på 4.500 kroner per utsalgssted. At rådmannen i Malvik foreslår 1.600 kroner fremstår i mine øyne helt i tråd med forskriftens intensjon om dekking av reelle kostnader, sier Ole Chr. Iversen i Malvik kommune til Malviknytt.