Ikke rykter, men et rop om hjelp

(Foto: privat)
Leserinnlegg fra Lill harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H): I kommunestyret den 23. april foreslo Malvik FrP og Malvik Høyre at det umiddelbart skulle startes opp en bruker- og pårørendeundersøkelse på tjenestetilbudet ved helsetunene i Malvik.

Denne brukerundersøkelsen skulle særlig vektlegge brukermedvirkning og tilfredshet av tjenestetilbudet knyttet til helsetunene, dagtilbudet og hjemmesykepleien i kommunen. (Saken fortsetter under bildet)

VIL HA BRUKERUNDERSØKELSE (f.v.) Lill Harriet Sandaune (FrP) og Eva Lundemo (H) (Foto: privat)

Det er i perioden mai 2017 til januar 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tjenestetilbud og kvaliteten i tjenestene for heldøgns omsorg ved helsetunene her i Malvik.

Arbeiderpartipolitiker og leder for det politiske utvalget Helse og velferd sa i nevnte møte, at denne forvaltningsrevisjonen kom etter at det hadde vært en del uro og rykter i forhold til hvordan det var ved Hommelvik Helsetun. Vi i FrP og Høyre syntes dette viser veldig lite respekt ovenfor de pårørende som faktisk gikk ut og fortalte sine historier om forholdene ved Hommelvik Helsetun.

En av de pårørende skrev: «Jeg godtar ikke at mamma sitter på en oppbevaringsplass. Hun skal behandles med verdighet og respekt. Hun skal gis tid! Hun skal tas vare på av kvalifiserte fagfolk.»  Dette er ord som har festet seg, både hos oss i FrP og Høyre. Dette vil ikke vi kalle rykter, vi opplever det tvert imot, som en pårørende sitt rop om hjelp.

Rapporten ser nærmere på om det er tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved nettopp helsetunene her i Malvik. Det er tatt utgangspunkt i å intervjue ansatte, ledelse, tillitsvalgte/verneombud, leder for brukerutvalg og leder for eldreråd.

Malvik Frp og Malvik Høyre stiller spørsmål ved hvordan man kan vite om brukermedvirkning faktisk blir gjennomført, dersom man ikke har spurt brukerne og pårørende, de som faktisk er brukere av tjenestene i hverdagen.

Ja, man har vært i dialog med leder for brukerutvalg og leder for eldreråd, men vi stiller uansett spørsmål ved hvor dekkende dette er for de som bruker disse tjenestene.

Både Malvik FrP og Malvik Høyre er i tvil på hvor mye av virkeligheten vi faktisk får kjennskap til med denne rapporten, når det er de ansatte og ikke brukerne selv som skal svare på hvorvidt man faktisk får stå opp og legge seg når man vil.

Når vi i tillegg vet at det var kun 53,2% av de ansatte som svarte på spørreskjemaundersøkelsen i forbindelse med denne rapporten, og nesten halvparten av de ansatte har valgt å ikke svare på denne viktige undersøkelsen, gjør det ikke saken noe bedre.

Selvfølgelig er det viktig at også ansatte får fortelle sin opplevelse av det som gjelder medvirkning for brukerne, for det er jo de som gjennomfører jobben for å få dette utrettet. Men dette må jo stå i samsvar med det som brukerne og pårørende faktisk opplever, ellers blir jo det hele så godt som ingenting verdt.

Det er ingen tvil om at det jobbes godt på mange områder innen helse og omsorgstjenestene i Malvik kommune, det skal ikke glemmes. Det er særlig positivt med ordningen med primærkontakter for alle pasienter/brukere, og at det skal jobbes enda mer systematisk med utarbeidelse av rutiner.

I forvaltningsrapporten er det påpekt at det bekreftes fra både ledelse og ansatte at det ikke er gjennomført noen bruker- eller pårørendeundersøkelse ved helsetunene.  I oktober 2017 ble det av kommunestyret vedtatt at det fra 2018 skal gjennomføres en pasient/bruker- og pårørendeundersøkelser annethvert år her i kommunen.

For Malvik Frp og Malvik Høyre er det viktig å sikre at dette arbeidet blir tatt på alvor, og vi foreslo derfor at rådmannen umiddelbart skulle starte opp en slik bruker- og pårørendeundersøkelse, som særlig vektlegger brukermedvirkning og tilfredshet av tjenestetilbudet knyttet til helsetunene, dagtilbudet og hjemmesykepleien i kommunen.

Vi er glade for at både MDG, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet støttet oss i denne saken, men forslaget fikk dessverre ikke flertall, da både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Fokus Malvik og Heidi Steine som nå sitter som uavhengig, ikke var enige med oss.

Lill Harriet Sandaune – Malvik FrP

Eva Lundemo – Malvik Høyre