Vil endre den politiske kursen i Malvik

Pressemelding fra Malvik FrP og Malvik Høyre: Både Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å endre den politiske kursen i kommunen vår

Malvik Høyre og Malvik FrP legger ‪mandag den 18. desembe‬r frem et felles forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2021.

Målsettingen med dette forslaget er å vise en økonomisk politikk som gjør oss i stand til å yte forsvarlige lovpålagte tjenester til innbyggerne i kommunen i fremtiden. I flere år har Malvik kommune gjennomført nedskjæringer og omstillingsprosesser for å kunne møte den stadig vanskelige økonomiske situasjonen som kommunen er i. Malvik kommune er nå avhengig av å kreve inn 30 millioner kroner årlig i eiendomsskatt, for å unngå underskudd på kommunens budsjett.

Her får dere et innblikk i noen av de prioriteringer vi har.

Smarte løsninger trenger ikke å koste store penger

Vi i Malvik Høyre og Malvik FrP er positiv til å benytte beste praksis eller  konkurranseutsette en rekke tjenester som i dag blir utført av kommunen. Vi mener Malvik kommune må tørre å tenke nytt og utradisjonelt, når man skal løse fremtidens lovpålagte oppgaver.

Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører slik det fremgår fra anbudsprosesser.

Med denne ordningen skal kommunen fortsatt ha ansvar for finansiering, tildeling, utforming og kontroll av tjenestene, men konkurranseutsettingen vil drive frem det beste alternativet til innbyggerne.

Vikhammer barnehage

Vi ønsker både bredde og mangfold i barnehagetilbudet i kommunen. Vi mener at det er en offentlig oppgave å legge til rette for et tilstrekkelig tilbud av barnehager, samt å føre tilsyn slik at god kvalitet og trygghet ivaretas. Vi vil jobbe for en likebehandling av offentlige og private barnehager, og ser det ikke nødvendigvis som en offentlig oppgave å drifte barnehagene. Det viktige er at barnehagene driftes med god grunnbemanning og stabil bemanningssituasjon som sikrer god kvalitet for brukerne av barnehagene.  Uten private barnehager ville vi ikke hatt full barnehagedekning. Brukerundersøkelsene viser at foreldrene er svært fornøyde med tilbudet. I tillegg gir de et mangfold i tilbudet.

Malvik Frp og Malvik Høyre mener, basert på en snittrente på 2,6%, det i løpet av 40 år vil koste kommunen 30-40 millioner mindre å la private bygge barnehage, kontra at kommunen selv bygger den nye barnehagen på Vikhammer.

Med bakgrunn i dette, mener vi det eneste fornuftige er at den nye barnehagen på Vikhammer, bygges ut og driftes av en privat aktør.

Reduksjon av eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en uverdig dobbeltbeskatning av innbyggere og næringsliv i kommunen En skatt som hverken tar hensyn til den enkeltes inntekt eller gjeldsgrad. Vi vil jobbe for et godt tjenestetilbud i Malvik kommune, men ikke sende regningen til kommunens innbyggere i form av eiendomsskatt.

Eiendomsskatten halveres til 2 promille i 2018, og utfase i sin helhet innen 2022.

Saksvik skole

Saksvik skole er fordelt på fem bygg, noe som er en utfordring i seg selv. Hovedbygget er fra 1974, og i tillegg er det i omlag 15 år blitt benyttet brakker for å løse sitasjonen ved skolen. Dette er brakker som skulle være midlertidig.

Skolen opplever akustikkproblemer, og har stadig avvik som må lukkes. Skolen mangler spesialrom til naturfag og tresløyd og tekstil. Elever på 7. trinn på Vikhammer skole for naturfag og sløyd på torsdager og de låner også tekstilrom der.

Gymsalen på Saksvik er alt for liten, så 5.- 7.trinn må benytte Malvikhallen og fylkeshallen til dette formålet. Ballbingen er nettopp tatt bort, og uteområdet skulle vært oppgradert.

Malvik Høyre og Malvik FrP mener det er på høy tid å gjøre noe med skolen på Saksvik og foreslår derfor at prosjektering med ny skole starter alt i ‪2019, og innarbeide bygging av ny‬ skole alt i 2020 og 2021.

Basishall/Flerbrukshall

Basisferdigheter er svært grunnleggende for alle typer idretter og også andre typer aktiviteter, og bidrar til å fremme folkehelsen på en god måte. En basishall/flerbrukshall vil være en idrettshall tilrettelagt spesielt med tanke på basisøvelser alle idretter vil ha nytte av. Idrettens behov for tilrettelegging for trening og konkurranser må derfor legges til grunn for konseptet for den aktuelle hallen. Men også behov og funksjoner for allmenn fysisk aktivitet og idrettslek er en viktig premiss. I tillegg må behovet for utenom idrettslige funksjoner vurderes.

Vi foreslår derfor å innarbeide bygging av basishall i prosjektet «Ny ungdomsskole på Vikhammer», og det innarbeides 10 millioner i økonomiplan for 2019 og 30 millioner i 2020.

Fortau i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen

Vi mener det er på høy tid at det nå tilrettelegges for trygg skoleveg også i Fagottvegen og Vikhammeråsvegen. Planene må nå gjennomføre, for det er først når prosjektet er gjennomført, at vår innbyggere kan dra nytte av det.

Vi foreslår å budsjettere med Malvik kommune sin andel alt i 2018, slik at Fagottvegen og Vikhammeråsvegen kan bli trafikksikker.

Sommeråpen barnehage

Vi mener kommunene skal ha et barnehagetilbud gjennom hele sommeren. Dette kan være et samarbeid på tvers av barnehagene. De foreldrene som har behov for barnehageplass den perioden eget barns barnehage er stengt, får tilbud om «sommerplass» i en annen barnehage. Løsningen kan organisert slik at en eller flere av personalet fra barnets egen barnehage, jobber i den sommeråpne barnehagen den perioden barnet er der. Dette er en viktig at barnet opplever trygghet.

Frivillighetsmillionen

Malvik Frp og Malvik Høyre foreslår å sette av 1 million til ordningen med å gi tilskudd til aktivitet i regi av frivillige organisasjoner. Potten skal utlyses og tildeles prosjekter som utvikler og skaper nye aktiviteter, som skaper samarbeid mellom organisasjoner og grupper, eller mellom frivillige og offentlige aktører. Rådmannen utarbeide konkrete kriterier for tildeling av «Frivillighetsmillionen».

Næringsfond

Malvik kommune er en svært attraktiv kommune å etablere seg i og bør derfor ha et næringsfond. Et kommunalt næringsfond skal brukes til å styrke nyskapning, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Det kommunale næringsfondet skal være tilgjengelige for finansiering av både nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter og det skal årlig implementeres kroner 500.000,- til dette næringsfondet.

Malvik kommune skal være en «JA-kommune»

Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv.
Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune.

Lill Harriet Sandaune – Malvik FrP
Eva Lundemo – Malvik Høyre