Bare å rive låna og vognskjulet

Saksvik Øvre

Rådmannen foreslår nå at det gis dispensasjon for riving av låna og vognskjulet på Saksvik Øvre slik at man ikke trenger å demontere og lagre bygningene.

Selve rivingsarbeidet er søknadspliktig og må omsøkes, heter det i innstillingen.

Kun én interessent 

Det er til møtet i utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) at rådmannen nå går inn for dette etter at kommunen har mottatt klage på tidligere vedtak om avslag på dispensasjon.

Klagen begrunnes med at vedtaket om avslag på dispensasjon ikke er begrunnet og at det angivelig ikke er noen som har vist
interesse for selve bygningene, men kun tømmeret.

Klager hevder det ikke er noen som har vist interesse for selve bygningene, men at det kun er èn privatperson som har vist interesse for tømmeret i bygningene.

Klager mener dette er noe ganske annet siden interessenten ikke har planer om å gjenreise bygningene, men vil bruke tømmeret som erstatningstømmer i andre bygninger. Ut ifra at vi i saksframlegget til dispensasjonen skrev at vi er kjent med at det er meldt interesse for bygningene, mener klager at utvalget kan ha blitt villedet til å tro at det fantes interessenter som ville gjenreise bygningene og dermed kan ha fattet vedtaket om avslag på feil grunnlag.

Rådmannen vil, med bakgrunn i at det tilsynelatende ikke foreligger noen faglig begrunnelse for å si at bygningene skal demonteres og lagres, anbefale at klagen tas til følge.