Har vedtatt nye tilskuddsordninger

Utvalg for Oppvekst og kultur (OPKU) vedtok før sommerferien at det skulle foretas en gjennomgang av dagens støtteordninger til lag og organisasjoner knyttet til drift.

Det skulle vurderes nye ordninger innen arrangementsstøtte, kulturstipend og idrettsstipend.

Etter høringsrunde med involverte brukere ble et nytt forslag lagt frem for politikerne i OPKU torsdag 26.oktober og der ble det fattet følgende vedtak:
1. Tildelingskriterier for driftsstøtte vedtas som foreslått, dette utgjør i budsjett 2017 kr. 550.000. (se nederst i saken)
2. Ordning med prosjektstøtte med tilhørende kriterier og innføring av idretts- og kulturstipend for unge, tas med i arbeid med budsjett 2019. 
I tillegg ble en endring i retningslinjene vedtatt: Lag og organisasjoner må ha tilhørighet i Malvik.

Høringsrunde

Virksomhet kultur har undersøkt med andre kommuner hva som finnes, og når det gjelder arrangementsstøtte /prosjekttilskudd er det tatt utgangspunkt i den ordningen som Stjørdal kommune har.

Betegnelsen prosjekttilskudd brukes videre og forslag på kriterier samt spørsmål rundt endringer på driftsstøtte og innføring av eventuelle kultur- og idrettsstipend ble sendt ut på høring til Malvik kulturråd, Malvik idrettsråd og Malvik ungdomsråd.

Tilbakemeldingene fra høringsrunden i de tre rådene gir signaler på at det bør innføres en ordning med prosjekttilskudd, men fra Malvik kulturråd presiseres det at dette må ikke gå på bekostning av de budsjetterte midlene som i dag går til driftsstøtte. Det er ønskelig at dagens ordning med driftsstøtte fortsetter. Kulturrådet anbefaler ikke innføring av en arrangementsstøtte i form av små beløp som vil kreve mye saksbehandling og ikke være av avgjørende betydning for organisasjonenes aktivitet.

Derimot støtter kulturrådet at det kan tildeles en engangsstøtte til nyskapende arrangement som vurderes som viktige for kommunen, men som innebærer en stor økonomisk risiko for arrangørene.
Kulturrådet støtter etablering av en stipendordning til unge kulturutøvere, dersom dette kan gjøres med friske midler. Det samme gjør Malvik ungdomsråd, og foreslår 25 000 tusen kroner til hvert stipend.

Innenfor idrettsformål har Malvik idrettsråd bedt om at punktet medlemskontingent harmoniseres med Norges Idrettsforbund sine krav, om en minste medlemskontingent på 100 kroner. Kriteriene er foreslått endret i tråd med dette.

Innføres fra 2019

Innføring av prosjektstøtte og stipendordninger forutsetter egne budsjettposter. Rådmannen har ikke funnet rom for å øke budsjettramme kultur for 2018, og foreslår at prosjektstøtte og stipendordninger tas med i behandling av budsjett 2019.

Retningslinjer for tilskuddsordninger til idrettsformål i Malvik kommune 

Grunnbeløp
Alle aktive idrettslag tildeles et grunnbeløp på kr. 2 000,-
Tilskudd underavdelinger
For hver aktiv underavdeling innmeldt i særkrets tildeles et tilskudd på kr. 1 000,-
Tilskudd lag i serie
For hvert lag i påmeldt serie gis et tilskudd på kr. 250,-
Tilskudd pr. medlem mellom 7 og 25 år
Resten av det beløp som i budsjettet er stilt til disposisjon for idrettsformål fordeles prosentvis etter medlemslister over hovedlagets medlemmer mellom 7 og 25 år Det gjelder ingen aldersbegrensning for handikappede medlemmer. Et medlem teller kun 1 gang. Medlemstallet beregnet pr. 31.12 året før søknaden sendes
Regnskap og medlemslister skal legges ved søknaden
Ikke tilskuddsberettiget
Bedriftsidrettslag er ikke tilskuddsberettiget
Medlemskontigent
Alle lag som søker om kommunalt tilskudd skal ha en medlemskontigent på minst kr. 100,-
Tap av rett til tilskudd
Dersom et lag bevisst har levert inn feil antall medlemmer eller nekter å levere regnskap, kan laget miste retten til å søke om tilskudd inntil 2 år

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål i Malvik kommune

Tilhørighet 

Lag og organisasjoner må ha postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd
Som premiss ligger årsmelding, regnskap og medlemsliste
Voksenorganisasjoner
Generelt til kulturorganisasjoner Grunnstøtte kr. 3 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem
Korps
Grunnstøtte kr. 12 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem
Kor
Grunnstøtte kr. 5 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem
Teater
Grunnstøtte kr. 5 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem
Malvik kulturråd
Kr. 5 000,-
Barne- og ungdomssorganisasjoner 

Generelt
Grunnstøtte kr. 4 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem
Korps
Grunnstøtte kr. 16 000,-
Antall aktive medlemmer kr. 60,-/medlem

Ved stiftelse av nye organisasjoner kan det gis en oppstartstøtte på kr. 3000,- første år. Dette vil da kreve dokumentert stiftelse, bemannet styre og budsjett. Full uttelling først i andre driftsår.