Stiller seg undrende til Fylkesmannen

Ingrid Aune

Ordfører Ingrid Aune i Malvik kommune ber nå om møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på bakgrunn av at denne har trukket innsigelsen mot å bygge kyllingfabrikk på dyrka mark i Orkdal.

Malvik kommune stiller seg undrende til Fylkesmannens beslutning om å trekke tilbake nylig varslet innsigelse mot omregulering av dyrkajord på Furumoen i Orkdal.

Dette skriver ordfører i Malvik, Ingrid Aune, i et brev til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Ber om redegjørelse

I brevet framgår det at Malvik kommune mener saken er av så stor prinsipiell betydning, og med potensielt så omfattende konsekvenser for resten av Trondheimsregionen, at Fylkesmannen bes gi en redegjørelse for hvordan denne saken forventes å påvirke fremtidig arealplanlegging i regionen. (saken fortsetter under bildet)

I Fylkesmannens brev av 25. september 2017 er det flere ganger grundig beskrevet at omregulering av Furumoen i stor grad utfordrer jordvernet. Faktisk slås det i brevet fast at Fylkesmannen «som landbruksmyndighet» fremdeles fastholder at «omdisponering av 140 daa fulldyrka jord ikke kan aksepteres». Når Fylkesmannen senere i brevet konkluderer, velger Fylkesmannen likevel å se bort fra de nasjonale føringene om innskjerpet jordvernpolitikk og henviser da til en «helhetsvurdering».

Det fremgår imidlertid ikke hva denne helhetsvurderingen bygger på, selv om det kun har gått fire uker siden Fylkesmannen kom til motsatt konklusjon.

Like stor tomt i Malvik som på Orkanger

I brev av 25. august 2017 fremholder Fylkesmannen at «det er viktig å vurdere lokaliseringen i sammenheng med tilgjengelig areal til denne type virksomhet i Trondheims-regionen. Med utgangspunkt i innskjerpet jordvernpolitikk, er det enda viktigere å se behovet for næringsareal i et større perspektiv.» Fylkesmannen gjentar også i brevet datert 25. september 2017 at «Vi har tidligere påpekt at det er viktig å vurdere lokaliseringen i sammenheng med andre tilgjengelige areal til denne type virksomhet i Trondheimsregionen.»

– Malvik kommune kan ikke se at Fylkesmannen har tatt innover seg at det faktisk finnes et reelt og konfliktfritt tomtealternativ i Trondheimsregionen. Fylkesmannen har fått klarlagt at det reelle arealbehovet for Norsk Kylling dreier seg om cirka 130 daa. (I brev av 25. september henviser Fylkesmannen her til en fotnote i Norsk Kyllings egen presentasjon, samt en artikkel i Adresseavisen 6. september 2017).

– Tomta på Sveberg (i Malvik, journ.anm) er i praksis tilnærmet like stor som den som Fylkesmannen nå har godkjent på Furumoen, skriver ordfører Ingrid Aune i brevet til Fylkesmannen.

Lokaliseringen av ny kyllingfabrikk i Trondheimsregionen fremstår dermed tydelig som et valg mellom to like store tomter; en konfliktfri tomt på fjellgrunn i Malvik og en konfliktfylt tomt på dyrkamark i Orkdal. Malvik kommune stiller seg derfor undrende til at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en sånn situasjon likevel konkluderer i brev av 25. september med at jordvernet må vike.
Fylkesmannen beskriver det foreslåtte næringsarealet på Gjølme gard (Furumoen) som «meget konfliktfylt ut fra jordvernhensyn».

Kommunen forundret

Malvik kommune er forundret over at Fylkesmannen har lagt til rette for at Orkdal kommune kan opptre fullstendig løsrevet fra resten av Trondheimsregionen i sin arealplanlegging.
Fylkesmannen tar til orde for følgende rekkefølgebestemmelse (brev av 16.10.2014 ): «det er grunnlag for å trekke innsigelsen dersom kommunen vedtar følgende: «Området kan bare bygges ut for industri- og lageretablering med behov for stort, sammenhengende areal – som ikke finnes i eksisterende, regulerte næringsområder.»

Dersom dette betyr at Fylkesmannen her kun er opptatt av næringsområder på Grønøra/Orkdal og ikke i regionen for øvrig, så er det vanskelig å se at Fylkesmannen her ivaretar rollen og ansvaret for overordnet, regional helhetstenkning.
Utarbeidelsen av en interkommunal arealplan for Trondheimsregionen var i sin tid et initiativ fra blant annet Fylkesmannen. Formålet med IKAP er blant annet «å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling gjennom å samordne arealbruken.»

Ber om møte med Fylkesmannen

Malvik kommune forutsetter at Fylkesmannen, gjennom sin observatørrolle i Trondheimsregionen, kjenner framdriften i arbeidet med regional arealplanlegging og den faktiske arealsituasjonen godt.

Derfor er Malvik kommune overrasket over at Fylkesmannen i sin hovedkonklusjon ikke har tatt dette regionale overblikket og vektlagt regionale hensyn mer i behandlingen av denne saken. Fylkesmannen som landbruksmyndighet er til sammenligning meget klar i sin regionale tilnærming.

På bakgrunn av dette ber Malvik kommune om et møte med Fylkesmannen for å få en klargjøring av ovennevnte forhold, og for hvordan denne saken forventes å påvirke fremtidig arealplanlegging i regionen, heter det i brevet som er sendt fra Malvik kommune til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.