Ledigheten går ned i Malvik

Ved utgangen av august er 3 985 personer helt ledig i fylket. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på ni prosent fra samme periode i fjor.

Summen av helt arbeidsledige og deltakere i et arbeidsrettet tiltak er nå 4 738. Det gir en bruttoledighet på 2,7 prosent. For landet som helhet ligger bruttoledigheten på 3,3 prosent.

For Malvik er det registrert 176 helt uten arbeid i august. Av disse er det 81 kvinner og 95 menn som tilsammen utgjør 2,4 % av arbeidsstokken. Dette er en nedgang på 18 personer sammenlignet med tallene fra utgangen av juli.

 Færre langtidsledige

Det siste året har antallet ledige som har vært uten arbeid i mer enn seks måneder gått kraftig ned. Ved utgangen av august hadde 950 personer en ledighetsperiode med varighet over et halvt år. Det er en nedgang på 20 prosent fra samme måned i fjor. – Stadig færre går arbeidsledig lenge, dette viser at det er et økende behov for arbeidskraft i fylket. Sør-Trøndelag har et godt arbeidsmarked med økende stillingstilgang i de fleste yrkesgrupper. Dette gjelder spesielt innenfor bygg og anlegg og industri, men også innenfor ingeniør- og ikt-fag ser vi en betydelig økning, sier konstituert fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Arve Winsnes.

 Ledigheten ned i de fleste aldersgrupper

I august har ledigheten gått ned for alle aldersgrupper unntatt for de over 60 år. I denne gruppen økte ledigheten svakt. Spesielt stor har nedgangen vært for ledige under 25 år. I august er det 626 helt ledige i ungdomsgruppen under 25 år og antallet har gått ned med 20 prosent fra samme periode i fjor.

Ledighet i kommunene

Osen har lavest ledighet i fylket med kun 0,4 prosent arbeidsledige. Ledigheten i kommunen har gått ned med 60 prosent fra i fjor. I tillegg til Osen har også Rennebu en ledighet under en prosent med 0,9 prosent. Ytterligere åtte kommuner har en ledighet under to prosent. Hitra ligger høyest i ledighet med 4,9 prosent. Kommunen har hatt en kraftig økning fra august i fjor. Rissa ligger også høyt med en ledighet på 4,2 prosent. Trondheim ligger på fylkessnittet med 2,3 prosent og 2 420 er nå helt uten arbeid. Nedgangen i Trondheim er på 11 prosent, som innebærer at 308 flere er i jobb i august i år sammenlignet med fjoråret.

Justert for sesongsvingninger har ledigheten i Sør-Trøndelag de siste tre månedene vært 2,2 prosent.