Får konsesjon med fritak for boplikt

Paul Vikhammer har søkt om konsesjon med midlertidig fritak for boplikten på Vikhammer øvre i 5 år. Søknaden ble behandlet i Formannskapet mandag.

Eiendommen ligger ved Vikhammer sentrum og er omgitt av mye bebyggelse og infrastruktur. Eiendommen er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, og det pågår for tiden en planprosess med omdisponering av all dyrkajorda til utbyggingsformål.

Det opplyses i søknaden at det er to boenheter på Vikhammer søndre og at disse bebos av søkerens mor og søkerens bror. Begge har borett i henhold til kontrakt i forbindelse med gårdsoverdragelsen. Totalt areal på eiendommen er 94 dekar ifølge gårdskart fra Nibio, herav 39 dekar jordbruksareal. Foruten våningshus og kårbolig har eiendommen to driftsbygninger og
smie. Disse jordbruksarealene utgjør i dag en liten andel av søkerens samla kornareal på nærmere 700 dekar i drift.

Kjøpere av beboelige landbrukseiendommer bør som hovedregel oppfylle boplikten gjennom personlig boplikt, da det erfaringsvis fører til at eiendommene blir best ivaretatt og fører til fast og stabil bosetting som kan gi livskraftige grendemiljø. Ifølge kommuneplanens arealdel er det et mål å opprettholde bosettingen i hele kommunen.
Søkerens mor og søkerens bror bor og har borett i hvert sitt bolighus på konsesjonseiendommen, og begge har bodd der i lang tid. Det er derfor ingen disponibel bolig for søkeren der, men bosettingshensynet for eiendommen synes likevel å bli godt ivaretatt fremover.

Dessuten bor søkeren på egen og en langt mer ressurssterk landbrukseiendom bare 2 km fra konsesjonseiendommen, og denne er driftssenteret for landbruksvirksomheten. Det er derfor helt naturlig og fornuftig at han vil bli bosatt på denne med sin familie, heter det i saksfremlegget.

Konsesjon og boplikt

Paul Vikhammer gis konsesjon ved erverv av eiendommen Vikhammer øvre,  jf. konsesjonsloven av 28.11.2003.
Det stilles som vilkår for oppfylling av boplikt og konsesjon at eiendommen er sammenhengende bebodd på helårs basis frem til 1. januar 2022, heter det i Formannskapets vedtak mandag.