Ønsker hjelp til å sikre landbruket i Mostadmark

Malvik kommune foretar for tiden en gjennomgang av planer for å ivareta jordbruksarealer og fremtidig drift av
landbrukseiendommer i Mostadmark.

I den forbindelse har de sendt ut brev til grunneiere i bygda hvor de ber om at de sender kommunen en kort orientering om sine planer for å ivareta jordbruksarealer og drift på eiendommene.

Kartleggingen har kommet i stand etter vedtak i Mostadmarkutvalget som er nedsatt av Malvik formannskap for å se på tiltak som kan være med og skape vekst og utvikling i og for Mostadmarksamfunnet.

Utvalget består av 14 personer, der lag og organisasjoner i Mostadmark, Meraker Brug, Jøssåsen Landsby og fem politiske partier er representert med en hver.

Mostadmarkutvalget foreslår blant annet følgende:

1. For å sikre at all dyrkamark på gårdene blir drevet kan kommunen bistå med kartlegging av status for dyrkamark og drift på de ulike gårdene i Mostadmark samt en gjennomgang av hvilke planer eierne av hver enkelt gård har for å ivareta dette
framover.

2. Bygda må selv bevisstgjøre verdien av at gårdene drives, slik at Mostadmarka ikke «gror
igjen»

Status for landbruket i Mostadmark

Malvik kommune har gjennomført en registrering av jordbruket i Mostadmark. Det viser følgende fakta, oppsummert:

  • 1847 dekar samlet jordbruksareal
  • 364 dekar jordbruksareal ute av drift i 2016
  • 29 jordbrukseiendommer totalt
  • 12 jordbrukseiendommer driver jord (egen/leid jord)
  • flere eiendommer som ikke er bebodd

Tilbakemelding på kommunens henvendelse er frivillig og er et nyttig bidrag til å bygge fremtida i Mostadmark.