Stolt over at det ikke var avvik

Kommunalsjef Tone Østvang

Fylkesmannen gjennomførte våren 2017 tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.

Tilsynet har ikke avdekket forhold som er rapportert som avvik.

– Dette resultatet er vi stolt av og jeg vil rose de ansatte som jobber med dette, sa kommunalsjef for Helse og Velferd, Tone Østvang, da tilsynsrapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i Malvik mandag.

– Vi tar selvsagt merknaden på alvor. Tall fra i fjor viste at det var avvik i 85% av kommunene som ble kontrollert.

– Med tanke på at vi har vært gjennom en omstillingsprosess er det lagt ned et betydelig arbeid i virksomheten, sa Østvang.

Mer opplæring

Det er imidlertid gitt en merknad om at det foreligger en risiko for svikt i gjennomføringen av tjenesten personlig assistanse.

Merknaden etter kontrollen gikk på fem punkter:

  • Ikke alle som yter tjenester til personer med utviklingshemming har fått
    spesifikk opplæring om det å leve med utviklingshemming.
  • Det er ulik praksis for opplæring av nytilsatte og vikarer; det gis opplæringsvakter, men rutine/sjekklister følges ikke alltid.
  • Sykefraværet i Boveiledningstjenesten medfører risiko for at brukerne ikke får de tjenestene som de har vedtak om.
  • Det dokumenteres i varierende grad i journal.
  • Tilsynet har fått forelagt få referat fra ansvarsgruppemøter, og det er påvist manglende referat i noen enkeltsaker hvor det er kjent at ansvarsgruppemøte er gjennomført.

– Det jobbes mye med dokumentasjon i journalene og sykefraværsproblematikken er alltid utfordrende, sa Østvang.

– Men vi jobber hele tiden med den siden av driften og legger opp til at vikarer i korte og lange vikariater får god opplæring. Gruppelæring er en del brukt, det samme er e-læring.

– Vi har sett at mange er svært engasjert i e-læring og bruker tid på å kurse seg selv, det anser vi som positivt, og vi ser at de som benytter e-læring blir vedlig engasjerte, sa Østvang.

Fylkesmannen har på bakgrunn av kontrollarbeidet og kommunens tilbakemelding vurdert at tilsynet ikke medfører behov for videre oppfølging fra deres side og kan avsluttes.