Nesten én million til Jervskogen

Årsoppgjøret for Malvik kommune viser et overskudd på 41,5 millioner.

Rådmannen i Malvik går inn for at kommunen støtter Hommelvik IL med 950.000,- til Jervskogen skisenter. Han vil også at kommunen skal bruke 150.000,- av fjorårets overskudd når NRK-Sommertoget kommer til Malvik 4.juli.

Førti millioner vil Rådmannen skal settes av til disposisjonsfond. Dette fremkommer av sakspapirene og er Rådmannens innstilling i saken når politikerne i Malvik Formannskap skal behandle årsoppgjøret for 2016 tirsdag 6.juni.

Mindreforbruk

Regnskapet for 2016 gir i utgangspunktet rom for en avsetning til disposisjonsfond på tilsammen 41,5 millioner kroner. Rådmannen mener det er helt nødvendig at man nå utnytter denne muligheten, og vil derfor anbefale at det regnskapsmessige mindreforbruket i 2016 i all hovedsak avsettes til disposisjonsfond.

Rådmannen vurderer da at et utgangspunkt kan være at minimum 40 millioner kroner bør avsettes til disposisjonsfond. Dette utgjør i så fall 4 prosent av driftsinntektene.

Sommertoget 2017

Malvik kommune har våren 2017 blitt kontaktet av NRK i forbindelse med konseptet «Sommertoget 2017». Sommertoget skal stoppe i Hommelvik den 4. juli. I sammenheng med dette må kommunen legge tilrette for best mulig dekning og opplevelser for publikum. For å ivareta vår del av tilrettelegging og gjennomføring, vil det påløpe noen engangskostnader. Dette er blant annet knyttet til leie av toalettfasiliteter og mulig behov for innleie av noe vaktressurs samt scene med lyd/lys.

Rådmannen anslår på usikkert grunnlag at de samlede merkostnadene knyttet til dette arrangementet vil utgjøre 0,15 millioner kroner.

Jervskogen skisenter

Formannskapet vedtok i sitt møte den 15. mai å gi Hommelvik IL kommunal garanti for låneopptak på tilsammen 2,54 millioner kroner knyttet til realisering av snøproduksjonsanlegg på Jervskogen skisenter.

Malvik kommunestyre fatter endelig vedtak i saken. Malvik kommunes garanti vil gi Hommelvik IL gunstige rentebetingelser på denne finansieringen, men innebærer ingen direkte økonomisk støtte fra kommunens side. I Hommelvik ILs søknad av 17.03.2017 vedrørende Jervskogen skisenter til Malvik kommune, inngikk også to delsøknader om direkte økonomisk støtte utover den kommunale garantien.

Disse søknadene er knyttet til kostnader ved gravearbeid og direkte støtte til egenkapital. I etterkant av at de oversendte søknaden har idrettslaget tatt kontakt med rådmannen og opplyst om at det er gjennomført el-kontroll på skisenteret. Kontrollen avdekket flere mangler som nå med ett unntak er utbedret. Unntaket gjelder sikringsskap og selve inntakspunktet for strømmen.

Malvik kommune eier idrettsanlegget, mens Hommelvik IL drifter anlegget. Rådmannen mener det er viktig at man også ser på tidligere praksis når det gjelder håndtering av denne type søknader.

I 2012, bidro Malvik kommune med direkte økonomisk støtte til Øya stadion på 3,2 millioner kroner, noe som utgjorde knapt 45 prosent av den samlede finansieringen. Tilsvarende bidro Malvik kommune gjennom med fullfinansiering av nytt kunstgress og støttemur på Viksletta idrettspark i 2014.

Den kommunale støtten utgjorde nesten 2,7 millioner kroner. Rådmannens vurdering er at det på bakgrunn av Hommelvik ILs søknad bør gis direkte støtte fra Malvik kommune til realisering av snøproduksjonsanlegget på Jervskogen skisenter med 0,95 millioner kroner. Dette vil da dekke kostnaden ved el-anlegget samt anslått kostnad for graving. Rådmannen viser også til at det ble bevilget 0,25 millioner kroner til dette prosjektet i 2014, slik at den samlede direkte støtten da utgjør 1,2 millioner kroner.

Netto driftsresultat 57,8 mill

Kommunens netto driftsresultat for 2016 er 57,8 millioner kroner. I følge anbefalingene fra TBU (teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi), bør netto driftsresultat være på 1,75 prosent av driftsinntektene. Malvik kommunes driftsresultat i 2016 utgjør 5,9 prosent av driftsinntektene i 2016. Dette betyr at rommet for å avsette midler til for eksempel disposisjonsfond for å øke robustheten i kommunebudsjettet er tilstede.