Vil bygge veg til 30,4 millioner

(Illustrasjon: kartutsnitt fra 1881.no)

Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging vedtok onsdag at kommunen i første omgang bygger veg fra Sveberg til Brattalia. Denne vil få en prislapp på 30,4 millioner.

Ny veg fra Sveberg til Brattalia startes opp i 2017 med en fremdrift som tilsier oppstart sommer 2017 og ferdigstilling vår 2019.

Veg mellom Sveberg og Hommelvik har i mange år vært et aktuelt tema i Malvik kommune og allerede på slutten av 1980-tallet ble det utarbeidet en forenklet konsekvensanalyse som grunnlag for å bygge en slik veg.

Skjermdump saksfremlegg Malvik kommune

De senere årene har vegforbindelsen fått større aktualitet med bakgrunn i boligbyggingen i Svebergmarka og den framtidige boligbyggingen i Brattalia.

I siste revisjon av reguleringsplanen for Svebergmarka som Malvik kommunestyre vedtok den 27.04.2015, er det fastsatt at før det siste utbyggingstrinnet bygges ut, skal tilkomstveg fra Sveberg til Hommelvik være besluttet og prosjektering påbegynt. Dette er en såkalt rekkefølgebestemmelse.

Kommunen har forpliktet seg

Malvik kommune har selv forpliktet seg som utbygger av Svebergmarka boligfelt til å oppfylle denne bestemmelsen. I tillegg til dette har Malvik kommune gjennom avtale forpliktet seg til å bygge veg fra Sveberg fram til Brattalia innen november 2011. Denne avtalen er fornyet flere ganger, sist behandlet og vedtatt i kommunestyret den 27.februar i år, for to nye år.

Kostnadene med denne avtalen er 212 000 kroner per år fram til vegen er bygd.

Starter med vei i sommer

Under behandlingen av saken i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging onsdag, fremmet Bernt Ole Ravlum (AP), følgende tilleggsforslag.

 

Nytt pkt 4: Aresam viser til kommunestyrets vedtak av 12.12.16 og ber rådmannen fremme sak om rekkefølgebestemmelser i tråd med dette. ARESAM tar ikke stilling til videre trasevalg fra Brattalia og mot Hommelvik i denne omgang, men vil komme tilbake til dette etter ARESAM har hatt en gjennomgang av rekkefølgebestemmelsene for Svebergmarka.

Innstilling til Formannskapet fra Utvalg for areal og samfunnsplanlegging:

1. Arbeidet med detaljplanlegging/prosjektering av veg fra Sveberg til Brattalia startes opp i 2017 med en fremdrift som fremgår av saken, med oppstart sommer 2017 og ferdigstilling vår 2019. Dette er første utbyggingsetappe av vegen. Dette finansieres innenfor vedtatt budsjett 2017.

2. Denne traseen finansieres ved salg av tomter i utbyggingsprosjektet Svebergmarka. I tillegg kan salg av kommunens areal i Brattalia selges etter at infrastrukturen, veg, vann og avløp, er ferdigstilt. Rådmannen bes innarbeide de samlede finansielle forutsetninger i forslag til budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021.

3. Kommunestyret ber rådmannen om å forhandle fram en avtale med Nye Veger knyttet til utleggingen av tunnelmassene i vegtraseen Sveberg – Hommelvik.

4. Aresam viser til kommunestyrets vedtak av 12.12.16 og ber rådmannen fremme sak om rekkefølgebestemmelser i tråd med dette. Aresam tar ikke stilling til videre trasevalg fra Brattalia og mot Hommelvik i denne omgang, men vil komme tilbake til dette etter Aresam har hatt en gjennomgang av rekkefølgebestemmelsene for Svebergmarka

5. Kommunestyret tar forøvrig saken til orientering

Under voteringen ble Rådmannens innstilling stemt punkt for punkt. Pkt. 1 – enstemmig Pkt. 2 – enstemmig Pkt. 3 – enstemmig Pkt. 4 (5)– enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 4 – vedtatt med 4 mot 3 stemmer.