Vil bygge fortau i Hommelvik mot grunneiernes vilje

Rådmannen vil ekspropriere areal til fortau uten at grunneierne får erstatning fra kommunen.

Til møtet i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) onsdag 31.mai foreslår rådmannen at Malvik kommune eksproprierer arealer fra seks eiendommer i Nessvegen i Hommelvik til å utbedre eksisterende vei til den nye ungdomsskolen.

I forbindelse med denne utbygginginge foreligger det et rekkefølgekrav, i henhold til detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole, om å etablere nytt fortau langs Nessvegen. Formålet er å forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, i hovedsak for å sikre en trygg skolevei.

Står i sentrumsplanen

Fortauet er regulert inn i sentrumsplanen for Hommelvik sentrum. For å kunne opparbeide fortauet i henhold til områdeplanen er det behov for å erverve arealer fra seks grunneiere. Firmaet Dekar er av kommunen engasjert til grunnervervet.

Det ble innledet kontakt med hver av grunneierne per telefon hvor de ble forklart at kommunen skal etablere et fortau i deres gate. I mars 2017 ble det avholdt befaring med samtlige grunneiere hvor Dekar og Sweco var tilstede.

Under befaringene var inntrykket at fem av seks eiendommer stilte seg positive til fortauet, med bemerkninger om at de ønsket seg en enveiskjørt gate. En av grunneirne viste derimot umiddelbar misnøye med etableringen av fortau da utbedringen av veien vil påvirke deres eiendom.

Ikke krav på erstatning

I april ble det på nytt sendt ut en forespørsel om erverv av areal til nytt fortau. I forespørselen ber kommunen om en avtale med grunneierne og forklarer at de i disse tilfellene ikke har krav på erstatning på grunnlag av differanseprinsippet.

Det er denne biten av Nessvegen det nå er diskusjoner rundt.

Det vil si eiendommens verdi før og etter inngrepet. Det er gjort en konkret vurdering av hver enkelt eiendom og slik DEKAR vurderer de ekspropriasjonsrettslige prinsippene kvalifiserer ingen av eiendommene til å få erstatning for avståelse av areal.

Deretter fikk kommunen et brev med kommentarer og klage fra samtlige grunneiere som blir berørt i Nessvegen 1- 6 a.

Det kommer tydelig frem ingen av grunneierne ønsker å avstå areal til verken fortau etter utbedring av Nessvegen, som regulert i områdeplanen.

I henhold til oreigningslova § 12, 2. ledd bør det gjøres forsøk på å komme til en minnelig ordning før eksproprianter søker om ekspropriasjonstillatelse. Loven stiller imidlertid ikke det å forsøke å oppnå en minnelig løsning som et absolutt vilkår. Dekar mener i dette tilfellet at det er gjort tilstrekkelig forsøkt å oppnå minnelig avtale med hver av grunneierne uten at det er oppnådd.

I denne konkrete saken mener Rådmannen at det er påkrevd å ta i bruk ekspropriasjonsinstrumentet for å få etablert fortau i Nessvegen, heter det i saksfremlegget før onsdagens møte i Aresam.

Høyre melder endringsforslag

Malvik Høyre sendte mandag ut et endringsforslag i saken. Forslaget er sendt til gruppeleder for de Rød/grønne, Bernt Ole Ravlum (AP) (leder av utvalg ARESAM, journ anm) og gruppelederne i V, PP, FrP, FM og KrF.

«For oss i Malvik Høyre står den private eiendoms- og disposisjonsretten meget sterkt. Sterkt står også prioriteringer med trafikksikkerhet og tryggheten for alle kommunens innbyggere.

Vi i Malvik Høyre har programfestet at vi vil at kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i. For oss i Malvik Høyre er det da viktig at innbyggerne blir lyttet til og at det fattes politiske vedtak, som fremstår som løsningsorientert.

Dessverre mener vi i Malvik Høyre at klagen fra Karl Haugan, hvor sentrumsplanen dessverre gav negative innvirkning på næringsvirksomhet, og nå i saken om grunnerverv-Nessvegen, hvor det vil få relativt store konsekvenser for beboerne om kommunen gjennomfører planen med å benytte ekspropriasjonsinstrumentet for å få etablert fortau i Nessvegen viser at sentrumsplanen muligens var litt lite fremtidsrettet.

Vi i Malvik Høyre håper det politiske flertallet kan se at Sentrumsplanene for Hommelvik selvfølgelig skal være forutsigbart – men den må ikke være hugd i stein.

I saken grunnerverv-Nessvegen som skal behandles i både utvalg for Areal og samfunnsplanlegging, Formannskap og i Kommunestyret, mener vi i Malvik Høyre det ikke er grunnlag godt nok til å ekspropriere arealer fra gnr/bnr 61/8, 61/11 og 57/518 til fortau, og 57/93, 57/226 og 57/321 til å utbedre eksisterende vei, og kommer derfor til å foreslå følgende:

1. I forbindelse med utbygging av ny Hommelvik ungdomsskole gjøres det avvik fra rekkefølgekravet i detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole PlanID: 201407 om å etablere nytt fortau langs Nessvegen.

      2. Nessveien 1 til 6a frem til Skolegaten omreguleres til enveiskjøring i retningen øst. Berørt trafikk omlegges til gaten som går parallelt med dette, i Reidar jensens gate.

       3. Formålet men omreguleringen er å forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, i hovedsak for å sikre en trygg skolevei, ivareta grunneiernes eiendomsrett og for å unngå at Malvik kommune benytter ekspropriasjonsinstrumentet for å få etablert fortau i Nessvegen.»

Skriver Malvik Høyre i sitt brev til de øvrige politiske partiene i kommunen.

Skal avgjøres av kommunestyret

Utvalg for Aresam er bare første steg på vegen mot en avgjørelse. Saken skal innom Formannskapet og det er kommunestyret som har det siste ordet.

Møtet i ARESAM avholdes fra klokken 09.00 i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik. Møtet er åpent for alle og det er satt opp følgende program for dagen:

Agenda/kjøreplan:

09:00 – Trafikksikkerhetsutvalg

10:00 – Befaring

11:00 – Utv. for areal- og samfunnsplanlegging