Avdekket mangler i vannberedskapen

Da Mattilsynet i september gjennomførte revisjon hos vannverkene i Malvik kommune, avdekket de tre avvik når det gjelder rutiner for beredskap. Revisjonen var en del av Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt i 2016 med fokus på vannverkenes beredskap.

Mattilsynet har etter kontrollen krevd at Malvik kommune må legge fram en framdriftsplan for revisjon av beredskapsplanene, vedta en plan for beredskapsøvelser og innføre en skriftlig prosedyre for varsling til mottakere, ved svikt i levering av vann.

I dokumentene som Malviknytt har fått innsyn i, står det at Mattilsynet ilegger Malvik kommune tre ulike, løpende dagmulkter, på 6.000 kroner per dag (3 x 2.000,-) dersom de ulike påpakninger, ikke blir etterkommet innen 29.januar 2017.

Bekymrer kontrollutvalget

– Dette er bekumringsfullt og viser tydelig at det er behov for denne type kontroller, sier leder av Kontrollutvalget i Malvik, Randi Eikevik (FM) etter å ha lest dokumentene.

– Jeg må si at det var overhode ikke noe morsomt å lese og det viser med klar tydelighet at det er viktig å plassere ansvaret i slike sammenhenger. Nå skal jeg være forsiktig med å si at jeg er glad for at disse forholdene ble avdekket, men jeg er glad for at det er tatt på alvor og avvikene lukket.

– Det er ikke greit at beredskapen på dette området er uklar, og det understreker viktigheten av den forvaltningsrevisjonen vi nå skal gjennomføre i Malvik kommune om beredskap, sier Randi Eikevik.

Les også:Skal gjennomgå beredskapen

Mattilsynet ga følgende påpakninger:

1) Vannverket må legge fram en framdriftsplan for revisjon av beredskapsplanen og for revisjon av ROS-analyse som legges til grunn for denne. Framdriftsplanen må være tidfestet og må angi prosessen med å revidere disse dokumentene. ROS-analysen må i tilstrekkelig grad omfatte et utvalg av relevante typer av hendelser som vurderes som aktuelle for vannverket.

ROS-analysen og beredskapsplanen må være oppdatert på eksisterende og gjeldende tekniske anlegg, driftskontroll-system, IKT-system (herunder IKT-sikkerhet), organisasjon, driftsmåter og aktuelle trusselvurderinger. Beredskapsplanen må beskrive hvordan vannverket sikrer at berørt personale er tilstrekkelig kjent med den, for eksempel ved å angi rutiner for opplæring av personalet.

2) Vannverket må utarbeide og legge fram plan for beredskapsøvelser, samt gjennomføre disse som planlagt. Planen må angi tema og form på øvelser og planen må angi hvilket personale som skal delta i de enkelte øvelsene. Vannverket må også utarbeide og legge fram rutine for evaluering av øvelsene.

3) Vannverkets må etablere skriftlig prosedyre for varsling til mottakere ved svikt i levering av vann. Prosedyren må angi:

• Hvordan varsling utføres, og hvordan det sikres at alle berørte mottakere varsles

• Kriterier for aktuelle forhold som skal utløse varsling (dvs. typer hendelser som utløser varsling).

Dette må omfatte både forhold som angår svikt i levering (bortfall av vann eller lavt trykk) og forhold knyttet til kvaliteten på vann (avvikende resultat av vannprøver, eller andre forhold som kan indikere mulig helsefare som for eksempel forurensning, svikt i vannbehandling eller liknende).

• Hvem som beslutter at varsling skal iverksettes

Har laget en plan for å utarbeide planer

Malvik kommune ved FDV-kommunalteknikk sendte 13.januar brev til Mattilsynet hvor Vannverket tilbakeviser at det er uklare ansvarsforhold i forhold til drift av vannverket.

– Ansvar for driften er dokumentert i internkontrollsystemet, skriver kommunen i brevet.

I dokumentene redegjør kommunen for sin skriftlige prosedyre for varsling til mottakere ved svikt i levering av vann, øvelsesplan for beredskapsøvelser for perioden 2017- 2021 og fremdriftsplan for revisjon av beredskapsplanen og for revisjon av ROS-analyse (risiko og sårbarhets analyse).