Butikkene må betale tilsynsavgift

323

Kommunene skal fra 1. januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer.

Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer ble vedtatt i Stortinget den 21. juni 2017, og bestemmelsene om ordningen er tatt inn i tobakksskadeloven.

Ordningen innebærer at kommunene skal føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater (f.eks. e-sigaretter) i kommunen.

Det er særlig viktig at kommunene fører tilsyn med at slike varer ikke selges til mindreårige. Kommunen skal ikke føre tilsyn med nettsalg og grossister.

I den sammenheng foreslår nå rådmannen at Malvik kommune fastsetter årlig tilsynsavgift til 1.600,- kroner per salgssted for tobakksvarer og tobakkssurrogater, uavhengig av omsetning.

Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift til 1.200,- kroner per salgssted.

Butikkene må betale kontrollen

Ordningen med en kommunal registrerings- og tilsynsordning med salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater, gir merutgifter for Malvik kommune og rådmannen foreslår dette dekkes inn ved en årlig avgift til salgsstedene.

Hilde Folvik ved MIX Kiosken på Malvik Senter stiller seg uforstående til avgiften.

– Skal vi betale kommunen for at den skal kontrollere at vi følger loven?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar til det. Alle forstår hva det betyr, sier hun.

Kontrollene innebærer at det blir en økning i det totale antall tilsyn for kommunen. Det legges til grunn at Malvik kommune, der det er hensiktsmessig, samkjører tilsynene med alkohol – og tobakksområdet.

Malvik kommunes kostnader ved tilsyn skal finansieres av de virksomheter som omfattes av ordningen. Kommunens utgifter i forbindelse med ordningen foreslås dekket gjennom en årlig tilsynsavgift fra de steder som selger tobakksvarer.
Malvik kommune har 12 registrerte utsalgssteder for tobakk. Økte kostnader til kjøp av kontrolltjenester beregnes til ca. 14 000 kroner per år. I tillegg kommer administrative
kostnader med å følge opp den nye oppgaven, anslagsvis én time per utsalgssted per år.

Inntil rådmannen får mer erfaring med kostnadene som følge av den nye ordningen foreslås det at den årlige tilsynsavgiften settes til 1 600 kroner for faste utsalgssteder og 1.200,- kroner for midlertidige utsalgssteder.

Formannskapet skal behandle saken tirsdag 21.august.