Arbeiderpartiet som bestemmer

173

Etter at det i går ble kjent at rådmannen stiller seg positiv til etableringen av travbane på Leistad har diskusjonene gått høyt flere steder på sosiale medier.

På Malviknytt sin facebookside har det blitt postet bortimot 60 kommentarer for og imot travbaneplanene på Leistad.

Les kommentarer og reaksjoner i saken her

Vi har sendt spørsmål til gruppelederne til de elleve ulike partiene som nå utgjør kommunestyret i Malvik og som skal ta det endelige standpunktet i saken utpå høsten en gang.

– Hvilket standpunkt har ditt parti tatt i denne saken om travbanen?

– Hvilken kommentar har du/dere til rådmannens innstilling i saken om travbanen?

FM, FrP og H vil ha travbane

Ikke alle parti har besvart våre spørsmål, men Fokus Malvik, Malvik FrP og Malvik Høyre er tydelig på at de er for travbane og applauderer Rådmannens ja.

– Fokus Malvik tiltrer rådmannens innstilling i saken vedrørende Travbanen, sier Randi Eikevik i en kommentar.

FrP bestemte seg for lenge siden

– Malvik FrP sier ja til travbane i Malvik. Vi diskuterte og behandlet denne saken for en god stund siden, og kom frem til et standpunkt om at vi støtter en utbygging av travbane på Kvegjerdsmyra, forteller Lill Harriet Sandaune.

– Malvik FrP har programfestet at vi vil jobbe for at Malvik kommune skal være en Ja-kommune som er positiv til nybygging, nyskaping og nyetableringer av næringsvirksomhet. Bønder må sees på som andre selvstendig næringsdrivende, og ha frihet og råderett over sine egne landbrukseiendommer og driften av disse. Med bakgrunn i dette er vi derfor positiv til en etablering av ny travbane her i Malvik.

– I denne saken ser det ut til at en grunneier eier hele området som travbanen er tenkt utbygd på, og dersom han ønsker å selge sin egen eiendom til dette formålet vil ikke Malvik FrP legge noen hindringer for dette. I tillegg er det jo også et viktig argument at en travbane i Malvik er førsteønsket, blant travsportens egne her i Trøndelag.

– FrP synes det er veldig positivt at rådmannen nå sier ja til travbane i sin innstilling til kommuneplanens arealdel. Det å få et nytt og moderne travsportanlegg til Malvik vil være av veldig stor betydning for Malvik som kommune, Trøndelag som region, og for travsporten som helhet, mener Sandaune.

– Travsporten fortjener virkelig å få på plass en god løsning nå, etter all den uroen og usikkerheten som har hersket. Dette vil også være positivt for Malvik med tanke på at det i større grad vil bli en kommune som folk stopper i, og ikke bare kjører gjennom som en transportetappe. Travsporten i Norge har et stort utviklingspotensial, og nå har Malvik kommune mulighet til å bidra til dette, sier Lill Harriet Sandaune i FrP til Malviknytt.

Eva Lundemo (H) (t.v.) og Lill Harriet Sandaune (FrP) (Foto: privat)

Høyre tydelig positiv

– Malvik Høyre har hele tiden vært tydelig på at vi har stilt oss positiv til etablering av ny travbane på Kvegjerdsmyra på Leistad. Parallelt har vi også vært tydelig på at vi ikke kunne forhåndsgodkjent en reguleringsplan før rådmannens vurdering forelå. Nå foreligger den, og det er gledelig at den bekrefter vårt standpunkt i saken, skriver gruppeleder Eva Lundemo i en e-post.

– For Malvik høyre er det viktig at grunneierne må ha både frihet, råderett og disposisjonsrett over sine egne landbrukseiendommer og driften av disse.

– Jordvern er viktig, også for oss i Malvik Høyre. Vi har hele tiden ment det vil være mulig å finne en løsning der man får en erstatning for den dyrkamarka som blir bygd ned. Vi er derfor glad for at rådmannen har tatt hensyn til dette ved å legge inn avbøtende tiltak som at dyrka- og dyrkbar mark skal erstattes i forholdet 1:1, og at dette forholdstallet vurderes økt hvis det nye arealet gir lavere produksjon.

– Vi mener en travbane på Leistad vil stadfeste kommunens sentrale rolle i næringsutviklingen i regionen, og ved å avsette areal til en travbane viser Malvik kommune at vi aktivt bidrar til den regionale utviklingen.

– I tillegg vil en etablering av travbane på Leistad være positivt for CO₂-regnskapet, ved at det blir benyttet «kortreist» overskuddsmassene fra E6-prosjektet til travbanen.

– Malvik Høyre har programfestet at Malvik kommune skal være en Ja- kommune, og for oss er det viktig å etterleve det vi har lovet våre velgere.

– Vi er derfor glade for at rådmannen nå anbefaler at arealet til travbane tas inn i kommuneplanens arealdel, forteller Eva Lundemo som er gruppeleder i Malvik Høyre.

Arbeiderpartiet som bestemmer

– Malvik Venstre sier nei til å bygge travbane på Leistad. Vi ser ingen grunn til at vi skal bruke god jord til å bygge travbane, skriver Torgeir Anda som er gruppeleder for Malvik Venstre

– I motsetning til Trondheim tar Malvik jordvern på alvor. En utbygging på Leistad vil dele et sammenhengende jordbruksområde i kommunen, og samtidig stenge ytterlige for en grønn lunge som strekker seg fra marka og ned mot fjorden. Det er også grunn til å frykte ytterlige utbygging i et område der vi ikke ønsker denne type aktivitet, skriver han.

Malvik har tatt ansvar for å bygge ut arealkrevende næringsområder i regionen både på Sveberg, langs motorveien mellom Sveberg og Stav, og med områder tilgjengelig også i Muruvik. Hvis det blir aktuelt kan det tilrettelegges for flere arealer i disse områdene.

– At rådmannen sier ja til utbygging får vi bare ta til orientering. Nå er det opp til Arbeiderpartiet å bestemme hva som blir vedtaket i kommunestyret. Det vil gi et klart signal om hvor partiet står i viktige spørsmål som jordvern, landbruksmiljøet og miljøspørsmål, mener Torgeir Anda i Malvik Venstre.

Overrasket SV

– Jeg må si at jeg er overrasket over at rådmannen velger å innstille på å omdisponere dyrkajord til travbane og at dette begrunnes med regionale hensyn. Det er ikke mange årene siden det ble vedtatt at dette skulle være kjerneområde for landbruk i 50 år. Jeg hadde håpet at vi kunne fortsatt kunne forholdt oss til det vedtaket. Å flytte jord vil aldri bli en god løsning. Det vil ta mange år før flyttet jord vil gi samme produksjon- om den noen gang vil få det i et annet område.

– Hvis vi i Malvik skulle ta regionale hensyn, burde vi verne om dyrkajorda og ikke omdisponere den. Vi har et regionalt ansvar for å øke den Trønderske matproduksjonen, det burde også Malvik ta på alvor. SV tar innstillingen til orientering, men vil på ingen måte gi opp kampen for dyrkajorda og bøndene i Malvik, sier Rakel S Trondal i Malvik SV.

Arbeiderpartiet i tenkeboksen

Gruppeleder for det største partiet i kommunestyret, Bernt Ole Ravlum (AP) gir kun en kort kommentar til spørsmålene.

– Saken er foreløpig til behandling i partiet.

– Rådmannens innstilling i saken er notert, svarer Ravlum.

Behandling i ARESAM

Når saken kommer opp til behandling i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging er det sju politikere som skal fatte en avgjørelse om de vil støtte Rådmannens innstilling eller ikke.

De sju er, Bernt Ole Ravlum (AP) leder, Ida Vetleseter Bøe (SP), Anne S. Mostervik (AP) nestleder, Heidi Steine (Uavhengig), Per Walseth (PP), Anders Frost (H) og Terje Hansen (FrP)

Frost og Hansen er for travbane, mens Vetleseter Bøe, Steine og Walseth er erklærte motstandere.

Hvis Arbeiderpartiets to representanter stemmer for innstillingen blir den vedtatt, stemmer de i mot blir den avvist.

De to kan også komme til å dele seg, for å tilfredsstille alle velgerne sine, for og imot travbane. Likevel vil Rådmannens innstilling falle. ARESAM har møte onsdag 9.mai, og møtet er åpent for alle.

Les sakspapirene her. (Ekstern lenke til Malvik kommune)

Kommunestyret

I kommunestyret er bildet nesten det samme.

Diskusjonene og følelsene rundt spørsmålet om travbane, jordvern og landbruksinteressene er djupe og mange.

Av de 31 representantene som til slutt skal avgjøre dette, vil Høyre (5), FrP (3) og Fokus Malvik (1), stemme for. De har tilsammen ni stemmer.

Senterpartiet (3), Miljøpartiet De Grønne (1), Pensjonistpartiet (1), Venstre (2), SV (1) vil nok stemme imot. Det vil sannsynligvis MDG-utbryter Heidi Steine og KrF også gjøre. De utgjør til sammen 10 stemmer.

Arbeiderpartiet har 12 representanter i kommunestyret som kan stemme i begge retninger for å tilfredsstille alle interessene i travbanesaken uten å tape for mange velgere.

Endelig vedtak i saken vil bli tatt i løpet av høsten, sannsynligvis i kommunestyrets møte på slutten oktober.

Det blir spennende å se hvilken ekvipasje som først passerer målstreken, mange målfoto blir det nok uansett.

Senterpartiet går imot

Etter at ovenstående sak ble publisert mottok Malviknytt følgende fra Malvik senterparti:

Senterpartiet ønsker ikke å omregulere kjerneområdet for landbruk til annen næring, i dette tilfellet travbane.
Vi forholder oss til og respekterer vedtaket fra 2011 hvor dette området settes av til landbruk i minst et 50-årsperspektiv.
Dette mener vi er viktig av hensyn til bøndene som ikke ønsker å være eiendomsspekulanter, men har investert millionbeløp i bygningsmasse og utdanning siden dette vedtaket ble gjort. Det vil være lite næringsvennlig å snu tvert om ved første korsvei.

Jeg er veldig skuffet og overrasket over innstillingen fra rådmannen. Det er oppsiktsvekkende at de styrende dokumentene vedtatt av kommunestyret tolkes slik at man kan tillate plasskrevende næringsvirksomhet midt i matfatet på Leistad.
Det er ikke er brukt noen faglige argumenter i vurderingen. Rådmannen har tvert imot valgt å overse sterke faglige argumenter som taler imot en travbane på Leistad.
Vi har i kommuneplanens samfunnsdel sagt at vi skal være kjent for et sterkt jordvern. Dette er spesielt viktig med tanke på fremtidig press på arealer i Malvik. Hvis man nå ødelegger hundrevis av mål med landbruksområder på Leistad blir vi istedet kjent for å være inkonsekvente og at det er fritt fram for omregulering av matjord i Malvik.

Vi kommer nå til å ta ansvar og ta travbanen ut av kjerneområdet for landbruk og heller jobbe med å finne en alternativ plassering som ikke ødelegger for landbruksnæringen i Malvik.

Med vennlig hilsen

Ketil Sivertsen
Gruppeleder
Senterpartiet i Malvik