Lys på Midtsandtangen

146

Trøndelag fylkeskommune har bevilget penger til belysning av Midtsandtangen friluftsområde.

For å kunne utnytte det flotte friluftsområdet også på kveldstid har det over lengre tid vært et ønske fra mange brukere å sette opp belysning.

Midlene skal gå til belysning av hovedstien på Midtsandtange Friluftsområde, som er ca 1300 meter.

Trøndelag fylkeskommune har bevilget Malvik kommune et tilskudd på inntil kr 280 000,- til gjennomføring av prosjektet Midtsandtangen – Belysning av sti.

Målet med den fylkeskommunale tilskuddsordningen er å dekke utgifter til tiltak i statlig sikra friluftsområder, eller i områder med varige servituttavtaler, for å sikre allmennhetens friluftsinteresser i slike områder. Midlene skal benyttes til opparbeiding av områder, tilrettelegging, vedlikehold/skjøtsel. Midlene skal ikke benyttes til drift av området.

Koster én million

Området er mye brukt både av lokale og tilreisende fra nabokommuner og man antar at området har ca 50.000 brukere per år. Det er godt tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelse.

I forbindelse med søknaden har Malvik kommune utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektet.

Der fremkommer det at graving et Parklysanlegg med 60 lyspunkt vil koste ca kr 852. 500,- Gravearbeid med mannskap fra Malvik Kommune kommer på ca kr 104. 000,-

Total sum for prosjektet 956.500,- hvor Malvik kommunes egenandel er beregnet til kr 200.000,-

Malvik kommune skriver i sin søknad til Trøndelag fylkeskommune at anlegget kan bygges i mindre skala og i en eventuelt kortere løype.

Prosjektet forutsetter at avsatte fondsmidler kan benyttes som «egne midler».