Senterpartiet får ikke suplere

151

Frykter mannefall når arealplanen skal behandles.

Senterpartiets gruppeleder i Malvik kommunnestyre, Ketil Sivertsen har sendt ordførerer Ingrid Aune (AP) spørsmål om å få tatt inn flere varamedlemmer på SP-lista i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel senere i år.

Bakgrunnen for dette er at flere av Senterpartiets folkevalgte har sendt inn forslag eller er berørt av forslag som ligger i arealplanen.

Dessuten har Tonje Sjøvold søkt permisjon fra sine politiske verv grunnet flytting.

– Vi vil derfor måtte supplere varalista ytterligere, skriver Sivertsen.

Sveian inhabil

Sivertsen skriver at når det gjelder behandling av arealplanen så vil Ole Herman Sveian være inhabil under behandlingen av hele planen grunnet et innspill han har sendt inn som privatperson.

I tillegg vil mest sannsynlig minst to vararepresentanter også være delvis/helt inhabile i behandlingen av arealplanen.

– Vi er avhengig av en vurdering fra rådmann om det er mulig å skille ut de delene av planen som omhandler disse og venter på svar, skriver Sivertsen.

– Skulle vurderingen tilsi at disse varamedlemmene også er inhabile under behandling av hele planen blir vi nødt til å supplere varalista til kommunestyret og ARESAM ytterligere, skriver Senterpartiet i sitt brev til ordføreren.

Ikke mulig for en enkelt sak

Ordfører har kontaktet Fylkesmannen for råd i saken, som på sin side henviste kommunen videre til Kommunaldepartementet.

Valgloven åpner for muligheten til å gjennomføre nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass blir stående ledig, dersom ordfører finner dette nødvendig.

– At flere av vararepresentantene til Senterpartiet trolig vil bli inhabile under behandling av kommuneplanens arealdel, vil gi færre varamedlemmer på listen til Senterpartiet på denne enkelte saken.

– Det er ikke mulig å gjennomføre et nytt valgoppgjør for en enkelt sak i kommunestyret. Her må vi forholde oss til reglene i kommuneloven, skriver ordfører Ingrid Aune og viser til nedenstående utdrag fra kommunelov og forvaltningslov.

Kommuneloven § 16 nr. 1: «Varamedlemmer innkalles så vidt det er mulig i den nummerorden de er valgt»

Forvaltningsloven § 8, 2.ledd og 3.ledd: «I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.»

(3.ledd): «Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.»

Ikke nødvendig med suplering

– For Ole Herman Sveian vil Kristin Hestenes bli innkalt, fortsatt har gruppen deres ett varamedlem, som ikke vil bli kjent inhabil, og som kan stille om det skulle bli andre forfall.

– Tonje Sjøvold er innvilget permisjon ut mai 2018. Dere har i hennes fravær fortsatt 5 representanter på varalisten, og jeg ser ikke nødvendigheten av å gjennomføre et midlertidig valgoppgjør for Senterpartiet, heter det i svaret fra ordfører Ingrid Aune.