Ja til nedtapping av Foldsjøen – avslag til Verksfossen kraftverk

242

Meraker Brug får ikke løyve til å bygge Verksfossen kraftverk, men NVE gir løyve til nedlegging av dam Foldsjøen.

Vil påklage

– Dette er litt overraskende på den en siden, men ikke så veldig overraskende på den andre siden, sier leder i Mostadmark Utvikling, Kristian Rolstad til Malviknytt.

– Jeg har ikke rukket å lest begrunnelsen for vedtakene ennå, men på bakgrunn av hva som ble sagt under befaringen sammen med NVE så har det ikke hent at en dameier har fått avslag på søknad om nedlegging av dam.

– Uansett er dette sterkt beklagelig av Meraker Brug om de tapper ned Foldsjøen da det vil forringe kvalitetene med Mostadmarka betydelig, sier Rolstad.

 

Malvik kommune må på banen

Nå skal Mostadmark Utvikling ha styremøte i neste uke hvor denne saken naturligvis står på dagsorden.

– Det er jo selvsagt helt opp til styret i Mostadmark Utvikling hva de bestemmer, men jeg vil innstille på at vi klager på dette vedtaket, sier Kristian Rolstad.

– Vi vil også kontakte Malvik kommune for å høre hvordan de tenker å håndtere dette, og jeg regner med både administrasjonen og politikerne følger opp saken.

– En mulighet som har vært luftet er at kommunen overtar Foldsjøen og vedlikeholdet av demningen, det vet jeg var oppe som et forslag da saken ble drøftet i kommunestyret.

Verksfossen kraftverk

Homlavassdraget blei varig verna mot kraftutbygging gjennom supplering av verneplan i 2005. Vernegrunnlaget er oppleving av landskap, naturmangfald og store kulturminneverdiar. Vassdraget er også viktig for friluftslivet. Det er opna for at NVE kan gje løyve til å bygge minikraftverk i verna vassdrag viss verneverdiane i vassdraget ikkje blir negativt påverka, skriver NVE i sin avgjørelse.

– NVE meiner verneverdiane i vassdraget vil påverkast negativt og har avslått søknaden om å bygge kraftverk. Vi har lagt særleg vekt på omsynet til kulturminne og kulturmiljø, og dessutan utøving av friluftsliv.

Meir om Verksfossen kraftverk finn du her (ekstern lenke)

Dam Foldsjøen

NVE bekrefter torsdag formiddag at de har gitt løyve til nedlegging av dam Foldsjøen. Hensikta med å handsame nedlegging av dammar er å setje krav til korleis nedlegginga skal gå for seg.

– NVE legg vesentleg vekt på at det er svært urimeleg å pålegge dameigar store rehabiliterings- og vedlikehaldskostnadar på ein dam som ikkje har nokon nytte for dameigar. Alternativet til nedlegging er at nokon andre overtek dammen, heter det i en melding NVE har sendt ut.

Fem meter lavere

Dam Foldsjøen skal takast ned 4,9 meter. Dette vil føre til at vasstanden i Foldsjøen blir redusert med 4,9 meter. NVE kan avbøte ulemper anleggsfasen fører med seg, men kan ikkje avbøte dei ulempene varig senking av vasstanden i Foldsjøen fører til for allmenne interesser, irekna verneverdiane knytt til denne delen av vassdraget.

NVE har mellom anna sett krav om at nedtappinga av Foldsjøen skal skje jamt, og at tilsiget skal sleppast forbi damstaden og ut i Homla gjennom heile anleggsperioden. NVE har mellom anna også sett krav om at det skal takast omsyn til kulturminne og kulturmiljø.

Meir om nedlegging av dam Foldsjøen finn du her (ekstern lenke)