Ny ungdomsskole med kulturdel, ungdomsklubb og bibliotek

351

Rådmannen går inn for at Vikhammer ungdomsskole bygges med lokaler for kulturskolen, ungdomsklubb og bibliotek. Den nye ungdomsskolen bør bygges på grusbanen ved Malvik videregående skole, foreslår rådmannen.

Det betyr at rådmann, kommunalsjef Ester Sandtrø, går inn for at politikerne vedtar et romprogram uten basishall. Anslått kostnadsramme er på 283 millioner kroner.

Torsdag 22.mars skal utvalg for Oppvekst og Kultur (OPPKU) behandle saken, som endelig skal vedtas av kommunestyret.

Kostnader knyttet til rekkefølgebestemmelser og erstatning av idrettsareal ved valg av tomt legges fram som egen sak.

Rådmannens forslag er det såkalte alternativ «C».

Dette alternativet har et bruttoareal på 993 m2, og beregnet kostnad 283 millioner kroner.

Romprogram

Et romprogram vil si romliste med rombenevnelser, arealer og funksjon, for ny Vikhammer ungdomsskole ble utarbeidet og vedtatt samtidig som romprogram for Hommelvik ungdomsskole i 2014 (K-sak 73/2014).

Romprogrammet danner utgangspunktet for prosjekteringen, og er nå gjennomgått og justert i samarbeid med skolens ledelse og representanter for ansatte. Med bakgrunn i prognoser for vekst i elevtall er klasseromskapasitet økt fra fire til fem paralleller på hvert trinn.

Alternativene er utarbeidet etter innspill fra ansatte, ledere skole, kulturskole, ungdomshus, idrettsråd, Malvik turn og RG og kulturråd. Romprogram for skoledel er justert i forhold til elevtallsprognoser, og reel kapasitet er økt fra 342 elever til 425 elever.

Tomt for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel blir bestemt i sentrumsplan for Vikhammer, som legges fram for førstegangsbehandling i mai 2018 og etter planen vedtas høsten 2018. Det er to aktuelle alternativ; grusbanen eller gressbanen ved Malvik videregående skole. Begge alternativ er i dag regulert til idrettsformål, og det vil derfor uansett tomtevalg utløse krav til erstatningsareal. Dette spørsmålet behandles i sentrumsplan for Vikhammer.

Estimerte kostnader for skole med kulturdel ligger mellom 252 millioner kroner og 350 millioner kroner, inkludert merverdiavgift. Anslagene inkluderer 15 prosent forventet tillegg og 10 prosent usikkerhetsmargin.

Bibliotek

I dette alternativet er kulturdel utvidet med bibliotek med nettoareal 390 m2, og har en kulturdel med nettoareal på 1 022m2.

Malvik kommune har siden 2006 hatt leieavtale med Trøndelag fylkeskommune om leie av areal i Malvik videregående skole til folkebibliotek på Vikhammer.

Kommunen leier i dag 495 kvadrat til eksklusivt areal for bibliotek, og betaler i tillegg for 48 m2 fellesareal. Malvik kommune betalte i 2017 kroner 845 159 (eks. mva.) i leie.

Som leietaker er Malvik kommune ansvarlig for alt innvendig vedlikehold av eksklusivt areal, samt å delta i vedlikehold av fellesareal og noe utomhus. Romprogram for bibliotek i ny Vikhammer ungdomsskole tar utgangspunkt i likt basisareal som i Hommelvik bibliotek, og ellers sambruk av grupperom med kulturskolen.

Beregnet kostnad for bibliotek med 390 m2 er om lag 22 millioner kroner, og gir et økt lånebehov på knappe 18 millioner kroner. Kapitalkostnadene som følge av dette vil bli litt under 1,1 million kroner per år, forutsatt en langsiktig rente på 3,5 prosent og en avskrivningstid på 40 år.

Utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold vil øke med anslagsvis 0,4 millioner kroner per år. Drifts- og kapitalkostnadene vil dermed bli om lag 0,6 millioner kroner høyere sammenlignet med leie av lokaler.

I samarbeidsavtalen med Trøndelag fylkeskommune inngår også et faglig biblioteksamarbeid.

Siden 2015 har 80 prosent bibliotekarstilling ved Malvik videregående blitt innlemmet i fagstaben ved folkebiblioteket, og Malvik kommune har ansvar for drift av både folkebibliotek og for skolebibliotektilbudet på videregående skole.

Malvik videregående skole er ikke interessert i å videreføre avtale om biblioteksamarbeid dersom folkebiblioteket flyttes til ny ungdomsskole, heter det i saksfremlegget.

Tomtevalg

Den gamle grusbanen ved Malvik videregående skole er vurdert som en egnet plassering av ny ungdomsskole. Det er også diskutert plassering av skolen nærmere fylkesvegen, på gressbanen, slik at skolen kan bli en mer integrert del av et nytt Vikhammer sentrum med miljøgate.

Plassering på idrettsareal kan utløse krav om erstatningsareal. Eventuell opparbeiding av erstatningsareal vil framgå av rekkefølgebestemmelser i planen. Dette må drøftes videre og tomtevalget blir avgjort i arbeidet med sentrumsplan for Vikhammer, slik at skolen tilpasses nærmiljøet på en god måte. Grunnforholdene vurderes å være relativt like på begge tomtene.