Vil brenne ned småbruk

121

Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) har henvendt seg til Malvik kommune med forespørsel om nedbrenning av hus i kommunen i øvelsessammenheng.

TBRT har vært på befaring og har sett på flere aktuelle eiendommer og har landet på at i første omgang er det småbruket i Vuluvegen 325 som er aktuelt.

Kommunens saksbehandler skriver i et notat Malviknytt har fått innsyn i, at sett i et miljøperspektiv er man motstander mot nedbrenning av bygninger, selv om det kan være behov for en realistisk brannøvelse.

Søknadspliktig

En nedbrenning av bygningene i Vuluvegen 325 vil ikke medøfrere stor plager med røyk og avgasser da det ligger et stykke unna annen bebyggelse. Avrenning av slukkevann byr heller ikke på store utfordringer med tanke på lokale bekker.

Kommunen stiller som krav at tiltaket må omsøkes da det er søknadspliktig.

I et foreløpig svar til TBRT heter det at ved søknaden skal det foreligge en miljøsaneringsbeskrivelsen som sendes kommunen til behandling/godkjenning, samt dokumentasjon på ansvarlig foretak.

Dokumentasjonen må også omfatte avrenning av slukkevann fra bygningsmassen. Dato/ tidspunkt for nedbrenning skal varsles berørte parter i god tid før dette iverksettes.

Det må tas kontakt med aktuelle kabelselskap, for å få klarlagt beliggenheten av eksisterende kabler, før det igangsettes arbeid på tomta.

Hvis tiltaket blir godkjent skal området ryddes og gjenværende bygningsdeler fjernes og deponeres på godkjent mottak. Dette gjelder også fundamenter/ betongrester samt forurenset grunnmasser.

Området tilbakeføres tilnærmet naturlig terreng.

Hvis tiltaket blir godkjent ber kommunen om at Politi og Statens vegvesen blir varslet i god tid før tiltaket blir gjennomført.