Vil hente ved med ATV

110
Illustrasjonsbilde

Rådmannen i Malvik går inn for at Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (ARESAM) gir tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med transport av ved.

Bruk av ATV med belter til vedhogst på snødekt og frossen mark, krever politisk behandling jam før kommunens delegasjonsreglement.

Vurderinger etter motorferdselloven med forskrift og naturmangfoldloven tilsier at motorferdselen ikke er til skade eller ulempe for naturmiljø eller mennesker, forutsatt at vilkår følges, og at generell aktsomhetsplikt ivaretas

Dispensasjonen gies etter gitte vilkår for Bjørn-Ove og John Nøstmo for ATV m/belter

Vilkår

Området/kjørerute: Karlstad- Verkesmarka-Nilsdalen-Snustadåsan (se illustrasjon/ kart nederst i saken)

Dispensasjonstid: 15.11-15.04 – 2017-19 – forutsatt frossen og snødekt mark.

Antall dager: 10 dager vedhogst per sesong

Formål med kjøring: Transport av ved

Øvrige opplysninger:

  • Grunneiertillatelse, kart og dispensasjon må medbringes under kjøring
  • Kjørebok med antall dager kjøring leveres til Malvik kommune senest 1. juni hvert år.
  • Dersom tillatelsen blir misbrukt kan den trekkes tilbake. Politimyndighet blir informert om dispensasjon og har kontrollmyndighet.
  • Det er utarbeidet kommunale retningslinjer for motorferdsel (kommunens hjemmeside).
  • Minner om at motorferdsel i utmark og vassdrag «skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker» .

Dette vil si at dispensasjonen ikke er gyldig dersom føret er slik at det settes spor som blir stående på bar mark.

Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging behandler saken i sitt møte torsdag 11.januar.

Illustrasjon fra sakspapirene