Vil ha tre kvinnelige vigslere i Malvik

Tre kvinner foreslåes som kommunale vigslere, i tillegg til ordfører og varaordfører.

Stortinget har vedtatt å overføre vigselsmyndighet til kommunene. Endringen trer i kraft fra 1.januar 2018. Kommunene må vurdere om de skal oppnevne flere personer med vigselsmyndighet enn ordfører og varaordfører.

Egnet lokale må også gjøres klart, det må vurderes hvem tilbudet skal omfatte og eventuell betaling hvis seremonien avviker fra det alminnelige tilbudet.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret oppnevner tre personer fra administrasjonen, i tillegg til ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet direkte i loven.

Med dette som bakgrunn, innstiller nå Rådmannen på at Christine Elveland, Zhanna Kartum og Renate Eliassen. Dette framgår av sakspapirene til Formannskapets møte mandag 16.oktober.

Rådmannen bes også om å finne egnet lokale til vigselsrom. Behov for eventuelle tilleggsbevilgninger til klargjøring av vigselsrom må fremmes som egen sak.

Saken skal endelig vedtas i kommunestyret.

Bakgrunn

Ekteskapsloven er endret slik at kommunene nå får overført vigselsmyndighet som tidligere lå hos notarius publicus. For Malvik betyr dette i praksis at vi overtar ansvaret for de vielsene som
tidligere ble utført ved Sør-Trøndelag tingrett i Trondheim. Lovendringen trer i kraft 01.01.2018.

Vigselsmyndighet 

Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet direkte i loven. I tillegg kan kommunestyret selv gi slik myndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kravet om et ansettelsesforhold eller
folkevalgt verv gjør at kommunen ikke kan kjøpe denne tjenesten av eksterne.
I lovforarbeidene påpeker departementet at det kan være hensiktsmessig at det tilbys vigslere som er politisk nøytrale. Det er ikke noe krav om at ansatte som eventuelt oppnevnes, er knyttet til kommunens administrative ledelse. Egnethet må vurderes for de personene som oppnevnes.

Tilpasset seremoni

Rammen rundt vigselen er viktig. Både selve ritualet, lokalet og omgivelsene må oppleves som høytidelig og verdig. Et av argumentene for å overføre myndigheten til kommunene var at
tilgjengeligheten blir bedre, og det blir lettere å tilpasse seremonien etter brudeparets ønsker.
Kravet om tilgjengelighet innebærer både at tilbudet skal være hyppig nok og at forholdene skal legges til rette ved særskilte behov, som for eksempel nedsatt funksjonsevne.

Kommunens alminnelige tilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere, for norske statsborgere som er bosatt i utlandet og for utenlandske brudepar. Men dersom disse for
eksempel ønsker vielse på et annet sted enn det vanlige lokalet, eller andre tilpasninger som kan fordyre seremonien, kan kommunen ta betalt for nødvendige og påregnelige merkostnader
knyttet til dette. Kommunen må ta stilling til om det skal gis tilbud ut over det ordinære, og må i så fall regulere hvilke kostnader som skal kreves dekket. Kravet må avtales med brudeparet på
forhånd.

Barne- og likestillingsdepartementet vil om kort tid komme med en forskrift som gir overordnede regler om tilgjengelighet og betaling.
Mulighet til å gi tilbudet til flere Kommunen kan velge å gi tilbud også til innbyggere fra andre kommuner, og kan da kreve dekning av merkostnaden dette gir.

Det er viktig at lokalene kommunen bruker ved vigsel gir en høytidelig og verdig ramme rundt seremonien. Departementet skriver at de er klar over at ikke alle kommuner umiddelbart vil ha
ideelle lokaler tilgjengelig fra 01.01.2018, men de forutsetter at kommunene over tid gjør tilpasninger ut fra de mulighetene de har.