Ikke et utspill om økte midler

IBarne- og familietjenesten i Malvik kommune har totalt 35 årsverk og består av PPT, Helsesøstertjeneste inklusive jordmor, fysio- og ergoterapi, Psykologtjeneste og Barneverntjeneste inklusive foreldreveiledere.

Da de nylig utlyste ledig fast stilling som Barnevernskonsulent kunne man i utlysningsteksten lese følgende: «Barneverntjenesten i Malvik er i ferd med å bli en trygg og forutsigbar arbeidsplass som på tross av høyt arbeidspress og begrensede rammebetingelser langt på vei klarer å løse oppdraget innen fristene og de kvalitetsstandarder som er satt.» (Saken fortsetter under bildet)

(Skjermdump: malvik.kommune.no

Søknad om flere penger

Dette er det flere som har reagert på og kalt det en beskjed til politikerne om økte midler til Barne- og familietjenesten.

Dette avviser Virksomhetsleder Morten Gynther Mørkved ved Barne- og familietjenesten.

– Nei dette er et signal til søkere til denne type stillinger om at gjennomtrekken av medarbeidere i Barnevernet er i ferd med å bremse i Malvik. På landsbasis er det en «turn-over» innen Barnevernet på om lag 50 % pr år. Dette er urovekkende høyt. Vi ønsker å signalisere til potensielle søkere at vi er i ferd med å bryte denne trenden.

– Jeg ser at det kan leses annerledes, men tanken bak var å få rekruttert interesserte og godt kvalifiserte medarbeidere som vanligvis er skeptiske til å søke stillinger i førstelinjen av frykt for lite kontinuitet og stor utskifting i kollegiet.

Da søknadsfristen gikk ut 6. oktober var det registrert 30 søknader.

– Det ser ut til at det er flere kvalifiserte søkere. Det er riktignok ingen menn blant søkerne. Vi skulle ønske oss menn i kollegiet da vi tror det kan bidra til andre relasjoner og perspektiver i arbeidet vårt.

Utfordrende tidsfrister

En av utfordringene i Barne- og Familietjenesten er overholdelse av tidsfristene, og det rapporteres kvartalsvis til fylkesmannen om situasjonen.

– Det er ikke alltid vi klarer å overholde tidsfristene. En ny melding skal gjennomgås innen en uke. En sak som skal undersøkes nærmere skal være sluttført innen tre måneder. Antall saker vi får henvist varierer. Om vi makter å overholde tidsfristene påvirkes også av vakanser og sykmeldinger og ikke minst gjennomtrekk, forteller Morten Gynther Mørkved.

Barneverntjenesten i Malvik består av 10 stillinger pluss 2,6 stillinger som foreldreveiledere. Tre av de 13 stillingene er finansiert av statsstøtte via Fylkesmannen.

– Vi har også vært heldige og fått tilskudd til videreutdanning og kompetanseheving. Vi deltar nå i et to-årig EU-prosjekt i regi av NTNU sammen med barnevernsarbeidere fra fire andre europeiske land som skal utvikle en mer hjelpsom praksis i møtet med de familiene som har de største utfordringene.

På spørsmålet om dette er en melding til politikere om økte midler svarer Mørkved at han alltid ønsker seg bedre rammebetingelser, men at formuleringene i utlysningsteksten har til hensikt å realitetsorientere søkere om utfordrende arbeid og høyt arbeidstempo.

– Vi opplever støtte og forståelse for barnevernsarbeidet blant våre folkevalgte, og vi har full mulighet til å beskrive den aktuelle situasjonen og våre ønskemål gjennom budsjettprosessene avslutter Mørkved.