Det er åpenbart stor trafikkfare på Midtsand

Guro A. Gimse

– Løsningen forundrer meg, sier fylkestingspolitiker.

Medlem av Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Guro Angell Gimse (H) stiller nå spørsmål om gang- og sykkelveien på Midtsand i Malvik kommune, til Fylkesrådmannen i Fylkesutvalgets møte 16.august.

– Mellom Midtsandvegen og Malvikveien (Fylkesveg 950, journ. anm) er det anlagt en gang- og sykkelvei som slutter rett inn i Malvikveien. Strekningen har stor ferdsel av gående og syklende. Skolen  bruker ofte veien og det settes da ut egne vakter for å passe på når elevene skal krysse veien, sier Guro Angell Gimse.

– I forbindelse med stenging av tunneler på E6 øker trafikken voldsomt i området og i forbindelse med Nye Veiers utbygging av E6 forventes trafikken å øke ytterligere.

– Hva vil fylkesrådmannen gjøre for å sikre gående og syklende i området, spør Angell Gimse Fylkesrådmannen til neste møte i Fylkesutvalget.

Har vært på befaring

– Jeg har vært på befaringen i området sammen med Malvik Høyre og ble forundret over løsningen hvor gang og sykkelveien slutter rett inn i Malvikveien. Det er åpenbart at løsningen er trafikkfarlig, sier Angell Gimse.

– Malvikveien er en fylkesveg og er dermed fylkeskommunens og Statens vegvesen sitt ansvar. Nå må vi også se på om Nye veier må konfereres rundt trafikkfarlige punkter på Malvikveien, siden trafikken kommer til å øke når byggingen av ny E6 tar til, forteller hun.

Ikke tilfredsstillende for gående og syklende

– Det er flere punkter på Malvikveien som ikke er tilfredsstillende for gående og syklende som vil bli tema, forteller Guro Angell Gimse.

– Jeg vil ta til ordet for en befaring med Statens vegvesen og Nye veier. Her vil det også bli viktig å avklare ansvarsforhold, men i utgangspunktet er det Fylkeskommunen som er ansvarlig for fylkesvegen.
Når det gjelder løsninger for gang- og sykkelveien så finnes det ulike mulige løsninger som lysregulering, god oppmerking og gangbru. Dette må drøftes med faginnstansene slik at det blir sikkert nok.
Gangvegen ender rett ut i veibanen uten skilt eller merking.