Vil bygge Verksfossen kraftverk

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har mottatt to søknader fra Meraker Brug om tillatelse til å bygge Verksfossen kraftverk og tillatelse til nedlegging av reguleringsanlegg, neddemming av Foldsjøen.

Disse planene er kjent fra før og nå er søknadene sendt ut på høring, med høringsfrist 19.mai.

A/S Meraker Bruk skriver i sin søknad at dam Foldsjøen «påfører eier betydelige årlige kostnader. Dersom det kan gis tillatelse til bygging av minikraftverk i Verksfossen kan det være grunnlag for å opprettholde dammen.»

NVE skriver på sine hjemmesider at søknadene bør sees i sammenheng, og sendes derfor ut på høring samtidig. NVE ønsker at høringspartene vurderer søknadene hver for seg, men også begge sakene samlet.

Homla er varig vernet

Homla ble varig vernet mot kraftutbygging gjennom «Supplering av Verneplan for vassdrag» i 2005.

Vernegrunnlaget er: «Vassdraget, særlig elvas karakteristiske fosser, er viktige deler av et variert landskap i lavlandet, stedvis dominert av løsmasser. Stort naturmangfold knyttet til elveløpsform, geomorfologi, vannfauna, landfauna og botanikk. Store kulturminneverdier. Friluftsliv er viktig bruk».

Hvis planen om å bygge Verksfossen kraftverk ikke realiseres skal dam Foldsjøen legges ned ved at høyden på dammen reduseres fra dagens HRV på kote 208,9 og ned til kote 204.

Verksfossen minikraftverk vil utnytte et fall på 40,9 meter i Homla. Vannveien på 415 meter skal graves ned hele vegen. Det er behov for cirka 110 meter ny permanent veg som tilkomst til kraftstasjonen. Middelvannføringen i Homla er 1472 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2650 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 0,9 MW, og vil etter planen gi en gjennomsnittlig årlig produksjon på 3,5 GWh.

Fem meter lavere vannstand

Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på ei 600 meter lang elvestrekning i Homla. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 142 l/s om sommeren og 100 l/s om vinteren.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Verksfossen kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Vannstanden i Foldsjøen vil dermed reduseres med 4,9 meter sammenlignet med dagens situasjon.  Nytt overløp på dammen blir på kote 204, og dette vil bli normalvannstanden i Foldsjøen.

Alternativet til en nedleggelse er at en ny eier overtar anlegget. Hvis noen ønsker å ta over vassdragsanlegget for å få anlegget oppretthold, ber NVE om de kontaktes så snart som mulig, senest innen 19.5.2017.

Ny eier vil bli ansvarlig for at dammen oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften.  Dammen må opprustes for å tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens krav til dammer i konsekvensklasse 3.

Les mer om konsesjonssaker på nve.no